MBFSZ – Geotermikus védőidom kijelölése, igazolások kiadása

Zárt területen geotermikus energiát kinyerni és hasznosítani csak a földkéreg erre a célra elkülönített, lehatárolt térrészéből, a geotermikus védőidomból szabad.

A bányafelügyelet a geotermikus védőidom határait az üzemeltető kérelmére felülvizsgálhatja. A kérelemnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat indokát. Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a kijelölt geotermikus védőidom felülvizsgálata nem szükséges, a kérelmet elutasítja.

Kulcsszavak: MBFSZ, zárt terület, geotermikus energia, geotermikus energiahordozók, geotermikus védőidom

Zárt területen geotermikus védőidom kijelölésére vonatkozó kérelmet csak a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására a bányászati ügyekért felelős miniszterrel erre a célra megkötött koncessziós szerződéssel rendelkező belföldi, vagy külföldi természetes személy, vagy átlátható szervezet nyújthat be.

Kizáró okok: Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Az elektronikus megküldést az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat címzett részére az MBFSZ ügyek témacsoport, Geotermikus védőidom kijelölése, igazolások kiadása ügytípus alkalmazásával.

Szükséges adatok:

1. A Kérelmező azonosító adatait (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,)

2. A bányafelügyelet által elfogadott kutatási zárójelentés iktatószáma

3. A védőidom alakjának egyértelmű meghatározásához szükséges mennyiségű térbeli pontok x, y és z koordinátái Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV),

4. a kijelöléshez felhasznált műszaki és földtani alapadatokat, valamint módszereket és számításokat, különös tekintettel az alábbi adatokra:

A geotermikus védőidomot annál a hatástávolságnál kell meghatározni, ahol a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyisége a kinyerés tervezett időtartama alatt a geotermikus energia-utánpótlódás által biztosított és

a) felszín alatti víz kivétele nélküli, fluidum mélységi cirkuláltatásával kinyert geotermikus energia esetében a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C,

b) a 2500 m-nél nagyobb mélységű felszín alatti víz-termelő és besajtoló kutak esetében - hidrosztatikus nyomású tároló esetében - a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C vagy az állandósult állapotú termeléshez tartozó nyomásváltozás kisebb, mint 0,1 bar,

c) a 2500 m-nél nagyobb mélységű felszín alatti víz-termelő és besajtoló kutak esetében - nagy nyomású tároló esetében - a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C, vagy az állandósult állapotú termeléshez tartozó nyomásváltozás kisebb, mint 1 bar.

Az ügyintézés határideje: 21 nap.

A geotermikus védőidom kijelölésére irányuló kérelem tartalmazza:

a) a geotermikus energia kinyerésére alkalmazandó technológia leírását,

b) a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyiségét,

c) a kinyerés tervezett időtartamát, és

d) a műszaki leírást, amelynek az alábbiakra kell kiterjednie

1. A termelő és visszatápláló kutakra, valamint a hasznosítás külszíni berendezéseire vonatkozó műszaki adatok.

2. A kutak és feltáró fúrások geofizikai, földtani, vízföldtani, vízminőségi és vízhőmérsékleti adatai.

3. A földtani kutatás adatai alapján a terület földtani-geofizikai, hidrogeológiai, vízminőségi és geotermikus, hőmérsékleti és termofizikai viszonyainak ismertetése.

4. A tervezett geotermikus energia-termelése során a geotermikus energia időegység alatt kinyert mennyisége, a várható üzemmód, a normál üzemeltetési rend, valamint az üzemeltetési rend karbantartás és havária esetén.

149.000 Ft.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Jogorvoslati lehetőség: Kizárólag bírósági úton támadható meg.

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/ugyintezes/engedelyezesi-eljarasok/banyaszati-engedelyezes/egyeb-engedelyezesek-4

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (8. § (1) bekezdés ab) pontja, 8/A. §, 8/C. § (4) bekezdés, 9. § (2) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. §, 12. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 22. § (1) (8), (13) bekezdés, 22/B. § (1)-(5) bekezdés);

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról (6/E. § (1), 8. § (4)-(5) bekezdés, 8/A. § (1)-(4) bekezdés és 1. sz. melléklet, 8/B. §, 8/C. § (1)-(4) bekezdés);

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról (1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 12. pont, 12. § (1) bekezdés);

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól (1. § (2) (4) bekezdés, 1. melléklet 1. táblázat 17. sor);

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról.

MBFSZ