Gyermekgondozási díj (GYED)

A gyermekgondozási díj (GYED) egy biztosítotti jogviszonyhoz kötődő, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás.

Kulcsszavak: gyermekvállalás, gyermekgondozás, egészségbiztosítási ellátás, gyed, nagyszülői gyed, nevelőszülői gyed

A gyermeket saját háztartásában nevelő

2020. január elseje óta a gyermekgondozási díjat a nevelőszülő, továbbá a nagyszülő is igénybe veheti.

A GYED iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell benyújtani.

A gyermekgondozási díj iránti kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is benyújtható a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a székhelye, lakóhelye szerint illetékes megye székhelyén működő járási hivatala egészségbiztosítási osztályához, illetve a főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatal egészségbiztosítási osztályához írásban nyújthatja be a kérelmét, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon. 

Mit hol intézhet?

Aki gyermekgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása, a bejelentés késedelmes teljesítése vagy valótlan adatok közlése esetén 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírságot szabhat ki az egészségbiztosító.

 

Ügyfélre vonatkozó határidők:

Aki gyermekgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti.

Foglalkoztatóra vonatkozó határidők:

Ha a foglalkoztatónál nincs kifizetőhely, akkor a kérelmet a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 5 napon belül megküldi az illetékes járási hivatalnak.

Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a gyermekgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat 5 napon belül a kifizetőhely részére megküldi.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz, vagy az igénylő munkáltatója által működtetett kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető. Egyéb esetben az ügyintézési határidő 60 nap.

A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

Az eljárás illetékmentes. 

Főszabály szerint a kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni (a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnése után is). Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, akkor a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes megye székhelyén működő járási hivatal egészségbiztosítási osztályánál, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala egészségbiztosítási osztályánál kell benyújtani.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató a székhelye szerint illetékes megye székhelyén működő járási hivatal egészségbiztosítási osztályánál, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala egészségbiztosítási osztályánál nyújtja be.

Az álláskeresési támogatásban részesülő a támogatást folyósító munkaügyi központnál nyújthatja be az ellátás iránti kérelmét.

A GYED tárgyában hozott döntés ellen  közigazgatási per indítható az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ellen. 

Ki minősül szülőnek a GYED szempontjából?

A vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

A gyermekgondozási díjra való jogosultság vizsgálata során a nevelt gyermekre tekintettel nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő, azonban saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után jogosult lehet az ellátásra.

Mi számít bele az előzetes 365 napi biztosítási időbe?

A gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

Ha fizettem magam után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, beleszámít ez a biztosítási időbe?

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése biztosítási jogviszonyt (biztosításban töltött időt) nem eredményez, ezért a járulék fizetésének időtartamát a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi időbe nem lehet beszámítani.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a GYED, ha:

Biztosított vagyok a GYED alatt?

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki GYED-ben részesül.

Lehet dolgozni GYED mellett?

A szülő 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát. Az úgynevezett diplomás gyed folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni.

Melyek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai?

A csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED), gyermekek otthongondozási díja és a táppénz.

Mettől meddig jár a GYED?

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyed folyósításának időtartama a fentiek szerint megállapított időtartam lejártát követően további egy évvel meghosszabbodik. Az úgynevezett „diplomás gyed” a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Milyen mértékű a GYED?

A gyermekgondozási díj összegének megállapítása során a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló (illetve a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama alatt megszűnt) biztosítási jogviszonyban a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.  A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet. (A GYED összegét minden évben január 15-éig az azt folyósító szerv – külön kérelem nélkül – felülvizsgálja, és a január 1-jei időponttól a tárgyévre érvényes felső határ figyelembevételével a módosított összeget folyósítja.)

A gyermekgondozási díj 2020. évi felső határa havi bruttó 225.400 forint.

A diplomás gyed havi összege a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a, a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

Kaphatok-e gyermekgondozási díjat méltányosságból, ha nincs meg a folyósításához szükséges biztosítási időm?

Igen, van erre is lehetőség, de a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj (diplomás gyed) vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

Milyen feltételei vannak a nagyszülői GYED jogosultságnak?

A nagyszülői gyermekgondozási díjra jogosult

További információkat itt olvashat.

Igénybejelentés gyermekgondozási díjra

Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/A)

Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához (OEP-B/1 OEP-B/2)

Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra

Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez

Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására

Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról

Adóelőleg-nyilatkozat 2017. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről

Igazolás adókedvezményhez (EAT.1, EAT.2, EAT.3, EAT.4, EAT.5 )

Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő elbírálásához

Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz

Hozzájáruló nyilatkozat az ellátásból történő levonáshoz

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről

NISZ ZRT.