Forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott  igazolólap olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja.

A forgalmi engedély az érvényesség idejétől függően állandó vagy ideiglenes.

Kulcsszavak: gépjármű, forgalmi engedély, kivonás, ideiglenes, visszahelyezés, tulajdonosváltás, bejelentés, adás-vételi, rendszámtábla, üzemben tartó, tulajdonos, forgalomba, helyezés, forgalomban, igazoló, okmány

A jármű üzembentartója (a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek).

Ha a forgalmi engedély adataiban változás történik, a forgalmi engedély cseréjét kell kérni a hatáskörrel rendelkező hatóságtól (fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak).

A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

Új forgalmi engedélyt kell kiállítani: 

Forgalmi engedélyhez kapcsolódó ügyintézés esetei

Azonnal, de legfeljebb 8 nap, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

Ha a fenti feltételek nem állnak fenn 25 nap.

Forgalmi engedély csere esetén:

(A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.)

Forgalmi engedély pótlás esetén:

(A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.)

A forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint.

Illetékmentes a forgalmi engedély kiállítása, ha:

A lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott  igazolólap igazgatási szolgáltatási díja 4800 forint.

Az illeték, díj megfizetésének módja, az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel.

A kérelem bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, okmányirodában vagy kormányablakban), valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán benyújtható.

Fővárosi és megyei kormányhivatal

Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

EKTFO