Idegenvezetői tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala törli a vonatkozó nyilvántartásából azt az idegenvezetőt, aki a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette.

Kulcsszavak: idegenvezetés, idegenvezetői tevékenység törlése, törlés, nyilvántartás

Budapest Főváros Kormányhivatala által az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatókról vezetett nyilvántartásban szereplő személy.

Az idegenvezetői tevékenység megszüntetését az idegenvezetésre jogosult személy köteles a kereskedelmi hatóság felé bejelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A tevékenysége megszüntetésének bejelentését elmulasztó személy vonatkozásában a hatóság hivatalbóli eljárást indít, melynek lezárásaként döntést hoz a nyilvántartásból való törlésről és a kiadott idegenvezetői igazolvány bevonásáról. 

Aki idegenvezetői tevékenységét meg kívánja szüntetni, köteles ez irányú szándékát a kereskedelmi hatóságként eljáró BFKH felé bejelenteni.

A bejelentés az érvényes idegenvezetői igazolványt csatolni szükséges. A bejelentést a Hivatal 8 napon belül ellenőrzi, a bejelentés megfelelése esetén a szolgáltatót a nyilvántartásból törli és erről az ügyfél részére igazolást állít ki. 

A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 
aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

Bejelentés a Magyarországon letelepedett szolgáltató idegenvezetői tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

BFKH KHENF