Természetes fürdőhely üzemeltetésére vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére a kormányhivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét, és kijelöli a védőterületet. A fürdőhely üzemeltetésének szabályait kormányrendeletben határozzák meg.

Kulcsszavak: természetes, fürdőhely, fürdési, idény, üzemeltetője, kijelölés, engedély, termál, vízpart, víz, bejelentés, vállalkozás, bejelentésköteles, engedélyköteles, tevékenység,

A kérelmet benyújthatja a természetes fürdőhely tulajdonosa / üzemeltetője (aki lehet a vízparti terület tulajdonosa is), tehát természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ügyfél nem kizárólag személyesen járhat el.

A vízparti terület tulajdonosának / üzemeltetőjének kérelmet kell benyújtania a Fővárosi/ Megyei kormányhivatalhoz.

A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
A hatóság 60 napon belül dönt a fürdőhely üzemeltetése iránti kérelemről.
 

Az engedélyező hatóság eljárásáért 48 ezer forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges.

Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, amely a határozatot kiadta.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
A fellebbezési eljárásért fizetendő díj az elsőfokú eljárásnak megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj, 48 000 Ft.

Ha a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 100 főt, valamint megvannak a fürdőzés 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint szükséges közegészségügyi követelményei, a kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – minden év május 1. napjáig

Ha a fürdőzésnek a szükséges közegészségügyi követelményei hiányoznak, a kormányhivatal elrendeli a fürdőzés tartós tilalmát, amely egy teljes fürdési idény időtartamára érvényes.

Az engedélyezett fürdővízben a fürdővizek minőségének ellenőrzésére szolgáló mintavételi ütemtervet a kormányhivatal akkor is meghatározza, ha a vízminőséggel összefüggésben tartós fürdési tilalmat rendel el.

A fürdőhely kijelölését megelőzően a kormányhivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. 

A kormányhivatal a fürdővíz használatát akkor engedélyezi, illetve a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább „tűrhető” és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

A fürdővizeket minőségüknek megfelelően a kormányhivatal az alábbi osztályokba sorolja be:

a) kifogásolt,
b) tűrhető,
c) jó,
d) kiváló.

A fürdővizek minőségére vonatkozó adatok közérdekűek. A helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az azokat végző laboratórium haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálatok befejezését követő 24 órán belül – a hét utolsó munkanapján kapott eredményeket a következő hét első munkanapján – megküldi a fürdőhely üzemeltetőjének, a járási hivatalnak és a megyei kormányhivatalnak, valamint az NNK-nak értékelés és a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

A fürdőhely üzemeltetésének szabályai

1.    Fürdőhelynél a várható legnagyobb vendégszámra vonatkozóan egy főre számítva 10 m2 pihenést szolgáló területet kell biztosítani. A terület egy részét füvesíteni, parkosítani kell, fák, bokrok ültetésével árnyas pihenőrészt kell kialakítani. A 6 éven aluli gyermekek részére célszerű külön fürdőhelyet biztosítani.
2.    A gépjárművek számára megfelelő nagyságú és kiképzésű parkolóhelyet kell létrehozni.
3.    A sportolási lehetőség elősegítésére (pl. a labdajátékokra) alkalmas területrészt biztosítani kell úgy, hogy az a vendégek nyugalmát ne zavarja és ne legyen balesetveszélyes. A vízi sporteszközök tárolására a fürdőhely elkülönített területén vagy annak közelében alkalmas területet kell kijelölni.
4.    A pihenő-, sport- és egyéb területet állandóan tisztán és rendben kell tartani. A terület nagyságához és a vendégek számához viszonyítva megfelelő számú, méretű és elhelyezésű hulladékgyűjtő edényről kell gondoskodni. A hulladékgyűjtőket naponta, illetve szükség szerint üríteni kell, és a hulladékot zárt szállító járművel engedélyezett ártalmatlanító helyre kell elszállítani.
5.    Naponta gondoskodni kell a fürdésre igénybe vett vízfelület, a vízpart tisztán tartásáról. Az építményeket – szükség szerint – a fürdési idény kezdete előtt kell felújítani, valamint folyamatosan karbantartani. Az építmények helyiségeit naponta, illetve szükség szerint nagyobb gyakorisággal takarítani és az üzemeltetési szabályzatban rögzített módon fertőtleníteni kell. Gondoskodni kell a helyiségek és a terület rovar- és rágcsálóirtásáról.
6.    Gondoskodni kell megfelelő számú öltözési (vetkőzési) lehetőségről. A várható legnagyobb vendégszám figyelembevételével nemenként elkülönített, kézmosási lehetőséggel felszerelt, azon kijelölt természetes fürdőhelyek esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében lehetséges, díjmentesen igénybe vehető, a vízparttól 100 m távolságon belül elhelyezett illemhelyet kell létesíteni. Ha a szennyvíz elvezetése közcsatornába nem lehetséges, akkor az illemhelyekhez csak zárt rendszerű szennyvízgyűjtőt szabad telepíteni. A zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben összegyűlt szennyvíz elszállításáról vagy ártalommentes elhelyezéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.
7.    Állatot a fürdőhely területére bevinni – a kormányhivatal által engedélyezett őrkutyás biztonsági szolgálat, illetve a vakvezető kutya kivételével – tilos. A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.
8.    Gondoskodni kell a fürdőközönség számára zuhanyozási lehetőségről. 1000 főnél nagyobb vendégszám esetén 200 fő/1 db, de legkevesebb 4 db zuhanyállást kell biztosítani.
9.    Gondoskodni kell fürdőhely területén megfelelő minőségű ivóvíz ingyenes hozzáférhetőségéről vagy ennek hiányában a folyadékpótlásra alkalmas egyéb lehetőségről.
10.    A fürdőzőket írásos formában (lehetőség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell:

11.    A fürdőhely üzemeltetője köteles elsősegélynyújtó felszerelést és kötszereket tartani a helyszínen bármikor elérhető helyen, és gondoskodni a felszerelések, gyógy- és kötszerek pótlásáról.
12.    A fürdési idényben 500 főt elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdőhely üzemeltetője köteles

A felsorolt kötelezettségek a fürdési idényre eső munkaszüneti- és ünnepnapokra korlátozva vonatkoznak a fürdőhely üzemeltetőjére, amennyiben a fürdőzők átlagos létszáma az ilyen napokon eléri vagy meghaladja az 1000 főt.

13.    Az üzemeltető a balesetek megelőzése céljából vizsgálni köteles kötél, lánc végighúzásával a meder víz alatti részét az első üzembe helyezés előtt, minden évben a fürdési szezon előtt, valamint balesetveszély gyanúja esetén. A vizsgálat eredményét az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni.
14.    Úszómesterként (mentőőrként) alkalmazni kizárólag azt a személyt lehet, aki a vízi mentésben való jártasságáról érvényes igazolással rendelkezik és egészségügyi alkalmasságát az orvos igazolja.
15.    A mentőőrt el kell látni a segélykéréshez szükséges hírközlő eszközzel, továbbá a vízi közlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékletét képező Hajózási Szabályzat előírásainak megfelelő mentőcsónakkal, és azt 40x40 cm nagyságú, fehér alapú, 30x30 cm szármagasságú, 10 cm széles vörös kereszttel ellátott zászlóval kell felszerelni. A csónakban kizárólag mentőőri szolgálatot ellátó személy tartózkodhat, és az csak mentési feladatok ellátásához használható.
16.    A mentőőr szolgálati ideje alatt köteles a csónakban vagy a csónak 50 méteres körzetében tartózkodni, olyan helyen, ahonnan a fürdésre kijelölt vízfelület belátható.
17.    Olyan fürdőhelyeken, ahol gyermekek csoportosan vagy tömegesen fordulnak elő (pl. gyermek- és ifjúsági tábor, vízparti üdülő), az üzemeltetőnek a balesetek megelőzése érdekében – a gyermekcsoport ott tartózkodási ideje alatt – külön mentőőrt kell biztosítani a csoport felügyelete.

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

NISZ ZRT.