Pécs – Hagyatéki eljárás

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző

Az eljárás – előbbiek szerinti értesülés alapján történő – megindulását követő nyolc napon belül megkezdődik a leltározás és a kötelező leltározás eseteiben 30 napon belül el kell készíteni a hagyatéki leltárt, majd azt továbbítani kell a közjegyzőnek a hagyaték átadása iránt.

Kulcsszavak: hagyaték, leltározás, hagyatékátadás

A hagyatéki eljárásban érdekelt: törvényes örökös, végrendeleti örökös, hagyatéki hitelező, örökhagyót túlélő házastárs, hagyatékhoz tartozó dolog birtokosa.

Adatszolgáltatás, akinek érdeke fűződik az eljárás lefolytatásához.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az örökhagyó haláláról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül meg kell kezdeni a leltározást, s azt 30 napon belül kell elkészíteni.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerez, s amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal, közjegyző.

Az eljárás során hozott egyes döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Az eljárás során a hagyaték átadása előtt az öröklésben érdekelt valószínűsítheti, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van, s így indokolt kérelmére végzésben biztosítási intézkedésként el lehet rendelni a leltárba felvett vagyonnak, a vagyon meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyaknak

Ha a leltár szerint a hagyatékban a Ptk. gazdasági társaságokra és szövetkezetekre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott társasági, illetve szövetkezeti részesedés van, - amíg a leltárt meg nem küldték a közjegyzőnek, a jegyző, azt követően - a közjegyző biztosítási intézkedésként a tagsági (szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság (szövetkezet) vagy a működésében érintett más személy, szervezet indokolt kérelmére ügygondnokot rendelhet ki, ha az intézkedés nyilvánvalóan a társasági (szövetkezeti) vagyon megóvása vagy a társaság (szövetkezet) működésének biztosítása érdekében szükséges.

iForm űrlap:

Pécs Település