Budapest 04. ker. - Kereskedelem: működési engedély-köteles

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a kereskedelmi tevékenység az üzletköteles termékek (210/2009. Korm.r. 3. sz. mellékletében szereplő) forgalmazása esetén a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel (működési engedély határozat birtokában) folytatható.

 

Kulcsszavak: működési engedély, üzletköteles, engedélyköteles, üzlet, veszélyes termék,

Újpest közigazgatási területén működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységet  folytatni kívánó egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet vagy a rendelkezési nyilvántartásba regisztrált meghatalmazott.

Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység folytatni kívánó kereskedő a tevékenység megkezdését megelőzően az 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  1/B. mellékletében meghatározott adattartalmú, az erre a célra rendszeresített Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (új kérelem) elnevezésű iFORM formanyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be kérelmét Újpest Önkormányzat jegyzőjének.

A már nyilvántartott kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni az alábbi iFORM formanyomtatványon:.  

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (változás bejelentése)

Az üzlet megszűnését kereskedő a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni az alábbi iFORM formanyomtatványon:

Működési engedély visszavonási kérelem (üzletköteles terméket forgalmazó üzlet megszűnése)

Megszűnés esetén a jegyző törli a tevékenységet végzőt a nyilvántartásból.

Engedély nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

210/2009. (IX. 29.) Korm 27. §

(1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(2) A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A  működési engedélyköteles eljárás ügyintézési határideje 60 nap

A működési engedélyköteles tevékenység kérelem elektronikus úton beküldött formanyomtatványon történik.

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Az eljárások illetékmentesek.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Budapest Főváros Kormányhivatalához címezve.

A jegyző a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet. A kereskedőkről bejegyzett adatokról 2021.01.01. napjától az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján lehet tájékozódni (https://oknyir.kh.gov.hu).

A nyilvántartásba vételt követően szükséges a vásárlók könyvének hitelesítése, melyre ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

A kereskedelmi tevékenység folytatására a működési engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell megtenni, illetve benyújtani.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Budapest 04. ker. Település