ÉRD - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult.

Kulcsszavak: Érd Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Érd - gyermekvédelmi kedvezmény

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy

 

A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

a gyermeket egyedül álló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévé még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát vagy együttesen a az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

A kérelmet benyújthatja mellékletekkel együtt elektronikusan e-papíron, személyesen vagy postai úton.

Az ügyintézési határidő:

 

 Fellebbezési határidő:

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához - kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon benyújthatja:

 

  • formanyomtatvány
  • jövedelemigazolás:

havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás

  • kapott vagy fizetett tartásdíj összegéről nyilatkozat
  • tanulói jogviszony igazolása,
  • gyámkirendelő határozat (eshetőleges)

A gyámhatósági eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

A döntés ellen a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályhoz címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.) de hivatalomnál írásban, személyesen vagy elektronikus úton előterjesztett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az ügyfél indokolni köteles.

 A gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Érd Település