MOK Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság – Panaszbeadvány a MOK Fogorvosok Területi Szervezete tagja ellen etikai vétség elkövetésének gyanúja kapcsán

Panaszbeadvány megküldése az illetékes Etikai Bizottság részére etikai eljárás kezdeményezésére, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete tagja ellen felmerülő, a MOK Etikai Kódexében rögzített szabályok megszegésének gyanúja esetén.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, etika, panasz, eljárás, kódex, bizottság, MOK, vétség, büntetés, figyelmeztetés, megrovás, pénzbírság, kizárás,,elévülés

Az etikai eljárás megindításában érdekelt fél, panaszos.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete tagja ellen tett panasz kapcsán, etikai eljárás megindításában érdekelt fél, panaszos a Panaszbeadvány a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ) tagja ellen etikai vétség elkövetésének gyanúja kapcsán tárgyú űrlap kitöltését követően, a megjelölt mellékletekkel együtt, valamint a formai kényszer nélkül megfogalmazott panaszát,  a kifogásolt etikai magatartás részletes leírásával, és a panaszolt kamarai tag név szerinti megjelölésével eljuttatja, az etikailag kifogásolható cselekmény elkövetésének helye szerint, illetékes Etikai Bizottság részére.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság illetékességi területe:

Budapest, Pest megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Bács-Kiskun megye

 

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

Eljárás indítására nyitva álló határidő

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

22. § (2) Nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek a területi szervezet etikai bizottságának tudomására jutásától 6 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 év eltelt.

 

Ügyintézési határidő:

45 nap

- kitöltött Panaszbeadvány a MOK Fogorvosok Területi Szervezete tagja ellen etikai vétség elkövetésének gyanúja kapcsán tárgyú űrlap

- a kérelmen megjelölt dokumentumok csatolása

- formai kényszer nélkül megfogalmazott panasz részletes leírása

- panaszos rendelkezésére álló minden olyan dokumentum/ betegdokumentáció másolatának csatolása, mely segítséget nyújthat az Etikai Bizottság részére döntése meghozatala során

Illetékmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: etika@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság

rövid név: MOKFTKOEB

KRID szám: 643980988

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: etika@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

rövid név: MOKOEB

KRID szám: 432686365

Tájékoztatás Etikai eljárással kapcsolatban:

 

Az Etikai Bizottság kizárólag név szerint meghatározott kamarai taggal szemben járhat el konkrétan körülírt (hely és idő, sérelmet szenvedő beteg vagy más személy stb.) és igazolható, etikai vétség elkövetésének gyanúját felvető magatartás megjelölésével. Így az etikai eljárás lefolytatására irányuló panaszában a panaszlott fogorvos és az általa elkövetett, sérelmezett magatartás pontos megjelölése nélkülözhetetlen. Az Etikai Bizottság a panaszos és a panaszlott által megjelölt és rendelkezésre bocsátott okirati bizonyítékok, valamint az általuk megjelölt tanúk vallomásai és egyéb rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján hozza meg a döntését, azonban helyszíni ellenőrzésre és egyéb „nyomozati” cselekmény elvégzésére az Etikai Bizottságnak nincs jogi lehetősége.

 

Az Etikai Bizottság szakmai kérdésekben nem foglalhat állást, betegvizsgálatot nem végezhet.

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 25. § (1) bekezdése értelmében az Etikai Bizottság a lefolytatott etikai eljárásban az etikai vétség elkövetésében elmarasztalt orvossal szemben csak az alábbi etikai büntetéseket szabhatja ki:

Az orvosi beavatkozással felróhatóan okozott vagyoni kár, a sérelemdíj, a panaszlott fogorvos által esetlegesen elkövetett szakmai szabályszegésből eredő kártérítési igények megítélése meghaladják az Etikai Bizottság kompetenciáját. Kötelmi jogi, hibás teljesítésből eredő kártérítési igényeket kizárólag a polgári bíróság polgári peres eljárás keretében bírálhat el. A fent idézett törvény a megjelölt etikai büntetések kiszabásán túl nem adnak lehetőséget más szankció alkalmazására.

A Panaszbeadvány postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete Közép – magyarországi Etikai Bizottság 1068 Budapest, Szondi utca 100.

https://www.kamara.fogorvos.hu/?module=news&fname=etikai-bizottsagok

 

 

MOKFTKOEB