Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kezelt nemzeti minősítésű személyes adatra vonatkozó megismerési kérelem

Az NBSZ kezelésében lévő nemzeti minősítésű személyes adatának megismerését bárki kérelmezheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Kulcsszavak: minősített adat

Bárki.

Az érintett nemzeti minősítésű személyes adatának megismerésére irányuló kérelem benyújtása meghatározott csatornán.

A megismerési engedély iránti kérelem kiadásáról, illetve esetleges elutasításáról a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója 15 napon belül határoz.

Az érintett nemzeti minősített személyes adatának megismerése iránti kérelem teljesítéséért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségtérítést nem állapít meg.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

A megismerési engedély megtagadása esetén az érintett a határozatot közigazgatási perben megtámadhatja. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a minősítőt a megismerési engedély kiadására kötelezi. A bíróság az ügyben zárt tárgyaláson jár el. A perben csak olyan bíró járhat el, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. A felperes, a felperes oldalán érdekeltként részt vevő személy és ezek képviselője a minősített adatot az eljárás során nem ismerheti meg. A perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a minősített adatot csak akkor ismerhetik meg, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  a beérkező, az érintett nemzeti minősített személyes adatára vonatkozó megismerési kérelmeket nyilvántartja.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  a kérelmeket és a keletkezett iratokat alapesetben 1 évig tárolja, illetve elutasított kérelem miatt érintett által indított jogorvoslati eljárás esetén az eljárás végéig őrzi. Ezt követően az elektronikus formában kezelt igény törlésre kerül, az iktatott iratokat a kijelölt szakterület a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irattári tervében megjelölt határideig kezeli.

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

NBSZ