Hajózási tevékenységre vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A víziközlekedésről szóló törvény szerint hajózási tevékenység hajózási engedély birtokában végezhető. A hajózási engedélyben meg kell határozni azt a tevékenységet és területet, amelyre az engedély vonatkozik, továbbá a tevékenység folytatásának feltételeit.

Kulcsszavak: hajó, hajózás, vízi, közlekedés, nkh, közlekedési,hatóság, fejlesztési, minisztérium, engedély

Hajózási engedély annak a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetnek adható, aki, illetve amelynek a vezetője vagy hajózási üzemeltetési vezetője igazolja

 • személyes megbízhatóságát, és
 • a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságát.

 

A kérelmet az úszólétesítmény üzembentartója nyújtja be.

 

A személyes megbízhatóság követelményének nem felel meg az a vezető,

 • aki büntetett előéletű,
 • aki vízi jármű vezetésétől eltiltás hatálya alatt áll, továbbá
 • akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző 5 évben hajózási bírságot szabtak ki.

A kérelmet – az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal – írásban kell a hajózási hatósághoz benyújtani. A tulajdonos hozzájárulását – amennyiben ilyen hozzájárulás szükséges – ugyancsak írásban kell a kérelemhez csatolni.

Gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére engedélyt kérő jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban együtt: hajózási vállalkozás) igazolnia kell a pénzügyi teljesítőképességét is.

 

A hatóság visszavonja a hajózási engedélyt, ha

Ezzel szemben visszavonható az engedély (az ilyen tartalmú döntés tehát a hatóság mérlegelésén alapszik), ha

A hajózási engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni

 • a kérelmező nevét,telefonszámát, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát;
 • azoknak az úszólétesítményeknek a fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét, összes vízkiszorítását és főgépteljesítményét, amelyekkel a kérelmező a hajózási tevékenységet folytatni kívánja;
 • azt a tevékenységet, amelyre a kérelmező a hajózási engedély kiadását kéri;

 

Tevékenységek típusai

 

 • Gazdasági célú hajózási tevékenység: ellenszolgáltatásért, illetőleg egyéb gazdasági tevékenység kiszolgálása során, vagy annak érdekében végzett hajózási tevékenység.
 • Hajózási tevékenység: vízen történő személyszállítás és árufuvarozás, más úszólétesítmény vízen vontatással, tolással vagy mellévett alakzatban való továbbítása, továbbá úszólétesítmények a vízen egyéb célból – pl. halászat, kedvtelés, kutatás, vendéglátás, vízi munkavégzés – való működtetése.

 

A kérelemhez csatolni kell

 • a nem gazdasági társaságként működő jogi személyeknél a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolatát, és az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát;
 • a vezető szakmai alkalmasságát igazoló okiratot;
 • a pénzügyi teljesítőképességet igazoló okiratokat;
 • a vezető nyilatkozatát arról, hogy nem áll vízijármű vezetésétől eltiltó jogerős bírósági vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
 

Eljárási díjak:

a) hajózási engedély kiadásának alapdíja

b) hajózási engedély meghosszabbítása esetén 3 ezer forint, továbbá vízkiszorítás tonnánként 20 forint

 

Számlaszám:

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál vezetett 10032000- 00290713-38100004.

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Mennyi időre adják ki az engedélyt?

A hajózási engedélyt a hajózási hatóság 5 évre adja ki. A hajózási engedély érvényességi idejét – az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján – a hatóság meghosszabbítja, ha annak jogszabályi akadálya nincs, és a hajózási engedély kiadásához a hajózási tevékenység engedélyezésére vonatkozó előírt feltételek továbbra is fennállnak.

 

Milyen esetben nem kell hajózási engedély?

Nincs szükség hajózási engedélyre

 • a nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszólétesítményekkel végzett tevékenységhez;
 • központi költségvetési szervek jogszabályban előírt feladatainak saját eszközökkel való ellátásához;
 • természetes személy vagy sportegyesület kizárólag kedvtelési célból folytatott hajózási tevékenységéhez, kivéve az oktatási céllal folytatott hajózási tevékenységet;
 • úszómű szálláshelyként vagy kikötő, hajózási létesítmény elemeként történő üzemeltetéséhez, kivéve a gazdasági célból történő üzemeltetést
 • az EGT-államok hajózási hatóságai által kiállított hajózási engedély alapján végzett hajózási tevékenységhez.

Kérelem hajózási engedély iránt
Hajózási engedély adatváltozásával kapcsolatos bejelentés
Hajózási Engedély meghosszabbításának kérése
Tájékoztató a hajózási engedély iránti kérelemmel szemben támasztott követelményekről

2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

NISZ ZRT.