Tanulmányi szerződés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb 5 éven – keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

Kulcsszavak: tanulmányi szerződés, tanulmányok, tanulmányi támogatás, kötbér, szerződésszegés, szerződés felmondása, munkáltató, munkavállaló, felsőoktatás, oktatás, tanulmány, hallgató,

Munkáltató és munkavállaló

A munkáltatónak és a munkavállalónak tanulmányi szerződést kell kötnie.

A munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól, ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el.

A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét nem tölti le.

A határidőket és más kötelezettségeket a felek közti megállapodás írja elő.

A munkaügyi bírósági ügyekben 2020. április 1. napjától első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. A munkajogi igény 3 év alatt évül el.

Mikor nem köthető tanulmányi szerződés?

Nem köthető tanulmányi szerződés:

Milyen alaki kötelezettségeknek kell megfelelni a tanulmányi szerződés során?

A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni.

Mi történik, ha a munkáltató személyében változás következik be?

A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a tanulmányi szerződésből származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak. Az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót többek között a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.

Mikor mentesül a munkavállaló/munkáltató a tanulmányi szerződésből fakadó kötelezettsége alól?

A munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól, ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el.

A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét nem tölti le.

Melyek a szerződés felmondásának legfontosabb szabályai?

A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. A munkavállaló felmondása esetén a munkáltató a nyújtott támogatást visszakövetelheti. A munkáltató a támogatást arányosan követelheti vissza, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét töltötte le. A munkáltató felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza. A kötbér kikötése esetén a Polgári Törvénykönyv 6:186–189. §-a irányadó.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

NISZ ZRT.