Őstermelői igazolvány igénylése - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az őstermelői igazolvány és a közös őstermelői igazolvány a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

A mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy hatályos igazolvánnyal rendelkezhet.

Kulcsszavak: őstermelő, igazolvány, mezőgazdaság, földművelés, családi vállalkozás, NAK, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, őstermelői igazolvány

Az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély.


Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha az ügyfél - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.

További feltétel, hogy a kérelmező ne rendelkezzen hatályos őstermelői vagy hatályos közös őstermelői igazolvánnyal.

Kizáró okok:

Személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet előterjeszteni a kérelmet a szükséges dokumentumok benyújtásával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK) Falugazdász ügyfélszolgálatain vagy bármely kormányablakban, ahol továbbítás céljából átveszik a kérelmet.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beérkezéstől számított 8 napon belül elbírálja az igénylést.

Nem kell csatolni, de be kell mutatni:


Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő rendelkezik vele:

Az ügyintézés díj- és illetékmentes.

Elsőfokon a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezete.

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül. 
A fellebbezés joga megilleti azt is, akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, az őt érintő rész tekintetében. A fellebbezést bármilyen okból be lehet nyújtani, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Fellebbezés címzettje: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója

Az elsőfokú eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke határozat esetén: 5000 forint, végzés ellen 3000 forint.

Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartott adatok az ügyfél által igazolt adatok szerinti módosítására nincs lehetősége a döntést hozó szervnek.

Amennyiben a nyilvántartásban az ügyfél valótlan adatainak a NÉBIH az adatgazdája, úgy az adatok elektronikus megküldését követően a nyilvántartás vezetője javítja a valótlan adatokat, azonban, ha az adatgazda az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer vezetője, akkor az ügyfél által az EMÜR vezetőjénél indított új közigazgatási eljárás keretében kerülhet sor a hibás adatok javítására.
Az ügyfél hiányosan vagy egyáltalán nem ismeri a saját gazdaságára vonatkozó adatait, ajánlott a saját gazdaságot igazoló dokumentum valamelyikét (például tulajdoni lap, földhasználati lap, haszonbérleti szerződés, szívességi földhasználati szerződés) célszerű az ügyintézéskor magával vinnie.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény;

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet;

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

NISZ ZRT.