Lakcímváltozás bejelentése

Lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) megváltozásáról szóló bejelentés.

Kulcsszavak: lakcím, lakóhely, tartózkodási hely, változás, bejelentés, lakcímigazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, szállásadó, többnyelvű formanyomtatvány

A Magyarország területén élő és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A lakcímbejelentés megtehető:

Elektronikus úton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

Település szintű lakóhely elektronikus úton nem jelenthető be a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba.

Amennyiben a bejelentésre nem szállásadóként (pl.: tulajdonosként vagy haszonélvezőként) kerül sor, úgy az egyéb módon fennálló jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot, vagy okiratot a kérelemhez csatolni szükséges. Elektronikus úton történő lakcímbejelentés esetén csatolmányként kizárólag AVDH (Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés) szolgáltatás igénybevételével hitelesített 1 darab PDF kiterjesztésű fájl (max. 2 MB) adható meg, amely szükség esetén tartalmazhatja több tulajdonostárs, vagy haszonélvező hozzájárulását is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Dokumentumok menüpontban található „Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat”-ot, kitöltést és hitelesítést követően, csatolmányként rendelheti hozzá a kérelméhez, annak benyújtása során.

A lakcím elektronikus úton történő bejelentés ügytípust Ön az alábbi Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatásán keresztül veheti igénybe,tehát

Az elektronikus ügyintézés során a személyi azonosító megadását követően ki kell töltenie az elektronikus űrlapot. Lakcímként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím jelenthető be. Postai irányítószám megadásra nincs lehetőség, annak címhez történő hozzárendelése a lakcímbejelentés során történik.

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az új lakcímadatait tartalmazó személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímigazolvány) választása szerint személyesen vagy postai úton kapja kézhez.

A lakcím személyes megjelenéssel történő bejelentése esetén az ügyintézéshez minden esetben szükséges:

A lakcímbejelentéshez szükség lehet egyéb dokumentumokra is (pl.: meghatalmazás, bérleti szerződés).

Ügyfélre vonatkozó határidők:

Az ügyfél köteles beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, ellenkező esetben az ügyintézés határideje 60 nap. Járási (fővárosi kerületi) hivatalban (okmányiroda, kormányablak), az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél személyes megjelenéssel történő bejelentéskor, hiánytalan kérelem és tisztázott tényállás esetén az új lakcím rendszerint haladéktalanul bejegyzésre kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba és járási hivatali személyes megjelenéssel történő eljárás esetén a helyszínen kiállításra kerül az új lakcímigazolvány is.

Személyes megjelenéssel történő eljáráshoz a Lakcímbejelentő lap (papíralapú formanyomtatvány) díjmentesen beszerezhető a jegyzőtől, valamint bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalban (okmányirodában vagy kormányablakban).

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal. Az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél történő lakcímbejelentés esetén a lakcímigazolványt a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állítja ki és gondoskodik annak ügyfél részére történő átadásáról vagy kézbesítéséről.

Elektronikus úton történő bejelentés során eljáró hatóságként bármely járási hivatal kiválasztható, az ügyben a kérelemben megjelölt járási hivatal jár el.

 

 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal és a jegyző tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Az eljárás során keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell az eljáró járási hivatalhoz, jegyzőhöz elektronikus úton, postai úton vagy személyes megjelenéssel benyújtani.

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Bejelentéséhez, megújításához érvényes lakóhely szükséges, valamint a tartózkodási hely megújítását 5 évente szükséges elvégezni.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (együtt: lakcím).

A lakcímet változtató polgár saját nevében vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja útján is eljárhat.

A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője (egy szülő is elegendő), illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti.

A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

Személyes megjelenéssel történő eljárásban jogosultak a lakcímbejelentésre:

Szállásadói hozzájárulás:

A lakcímbejelentéshez – jogszabályban meghatározott kivétellel – a szállásadó  hozzájárulása szükséges.

Szállásadó az, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani (pl. tulajdonos, haszonélvező, kereskedelmi szálláshely vezetője).

A szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal (pl. bérleti szerződés) rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Az okiratot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását a lakcímbejelentő lap saját kezű aláírásával vagy elektronikus úton adja meg. Elektronikus úton a szállásadói hozzájárulás megtehető előzetesen, vagy a rendelkezési nyilvántartásban.

Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. Az írásbeli nyilatkozatot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Dokumentumok menüpontban található „Közös tulajdon/több haszonélvező esetén kitöltendő szállásadói hozzájáruló nyilatkozat”-ot, kitöltést és hitelesítést követően, csatolmányként rendelheti hozzá a kérelméhez, annak benyújtása során.

Az érvénytelen lakcímigazolvány leadása:

Az előző lakcímét tartalmazó lakcímigazolványát az eljáró hatóság érvényteleníti és új lakcímigazolványt állít ki. Az érvénytelen lakcímigazolványt személyes megjelenéssel történő eljárás esetén a bejelentéssel egyidejűleg az eljáró járási hivatalnál kell leadni.

 Elektronikus úton történő bejelentés esetén a lakcímigazolvány leadható:

 

Lakcímadat rögzítése személyazonosító igazolványon:

Amennyiben a bejelentés megtételekor Ön rendelkezik tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal, személyes megjelenéssel történő eljárás esetén át kell adnia az eljáró hatóságnak a bejelentett lakcímadat tároló elemen történő rögzítése céljából.  Az eljáró hatóság a lakcímadat rögzítését követően a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványt az Ön részére haladéktalanul visszaadja. Elektronikus úton történő bejelentés esetén a bejelentett lakcímadat utólagosan kerül rögzítésre a tároló elemen, melyet személyes megjelenéssel kérhet bármely járási hivatalban.

Többnyelvű formanyomtatvány:

A lakcímet igazoló hatósági igazolványhoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető a nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal a lakcímet igazoló hatósági igazolvány tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából. A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, mondja el itt.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO