KAPOSVÁR - Szakemberek települési támogatása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyújthat a Kaposvárra költöző, és itt letelepedni kívánó, továbbá a Kaposvárra visszaköltöző, valamint a tanulmányaikat befejező kaposvári fiatal pályakezdő szakember részére. A támogatás összege 1.200.000,-Ft, amelyet egy éven keresztül havonként 100.000,-Ft összegben kell folyósítani és egy személy részére csak egy alkalommal nyújtható.

Kulcsszavak: szakemberek települési támogatása

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szakember, aki:

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben).

Ha a jogosult a vállalásának nem tesz eleget, vagy 5 éven belül Kaposvárról elköltözik, köteles a részére kifizetett támogatást - meghatározott kivétellel - időarányosan, egy összegben visszafizetni. A visszafizetésre kérelem esetén legfeljebb 12 havi részletfizetés biztosítható.

A támogatás visszafizetésére nem kötelezhető az a személy, aki igazolja, hogy a vállalt kötelezettségének azért nem tud eleget tenni, mert:

A támogatás iránti kérelmet, a munkaviszony létesítése után, a próbaidő lejártát követő 2 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

A kérelemhez csatolni kell:

A kérelem elbírálásához be kell szerezni a helyi foglalkoztatási szerv igazolását arra vonatkozóan, hogy az adott szakképesítés – a munkakör betöltését megelőzően – városunkban hiányszakmának minősül, a munkáltató korábban jelentett-e be erre vonatkozó munkaerőigényt, a várható munkabért milyen összegben jelölte meg és nyilvántartásuk alapján volt-e olyan kaposvári álláskereső, aki szakképesítése alapján az adott munkakört betölthette volna.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Fő u. 52.

A támogatás összege 1.200.000,-Ft, amelyet egy éven keresztül havonként 100.000,-Ft összegben kell folyósítani és egy személy részére csak egy alkalommal nyújtható.

Amennyiben a kérelmező vagy házastársa (élettársa) a lakhatása megoldása érdekében önkormányzatunktól helyi támogatásban is részesült, az összeget a helyi támogatásként nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegével csökkenteni kell.

A munkaviszony folyamatos fennállását évente, a határozatban megjelölt időpontig igazolni kell.

A jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell megállapítani és a támogatás összegét utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

A támogatás csak a költségvetési rendeletben e célra meghatározott éves keretösszeg erejéig nyújtható.

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester

A kérelem benyújtásának helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

SZAKEMBEREK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSA űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

Kaposvár Település