273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében a 2. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalát, a 2A alkategóriájú jegyzékben szereplő anyagok birtoklását a gazdasági szereplőknek a hiv. rend. II. mellékletében meghatározott éves határérték fölött a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) felé be kell jelenteniük. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A nyilvántartásba vételi bejelentésben a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (6) bekezdése, a  2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés b) pont, 5. cikk (2), (3), (4), (5) bekezdése értelmében cégadatokat (cégnév, cím, telefon- és/vagy faxszám, e-mailcím) a jegyzékben szereplő anyag nevét, a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységet, a telephelyek teljes címe, a tevékenység (műveletek) helyét, a felelős tisztviselő nevét, beosztását, feladatait, elérhetőségét kell feltüntetni, vezetői nyilatkozatot a megfelelő intézkedések meghozataláról. A BFKH a bejelentést 60/30 napon belül nyilvántartásba veszi, annak bejegyzési számát visszaigazolja.

Az eljárás illetékköteles: általános tételű eljárási illeték.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

">

Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

A 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében a 2. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalát, a 2A alkategóriájú jegyzékben szereplő anyagok birtoklását a gazdasági szereplőknek a hiv. rend. II. mellékletében meghatározott éves határérték fölött a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) felé be kell jelenteniük. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A nyilvántartásba vételi bejelentésben a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (6) bekezdése, a  2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés b) pont, 5. cikk (2), (3), (4), (5) bekezdése értelmében cégadatokat (cégnév, cím, telefon- és/vagy faxszám, e-mailcím) a jegyzékben szereplő anyag nevét, a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységet, a telephelyek teljes címe, a tevékenység (műveletek) helyét, a felelős tisztviselő nevét, beosztását, feladatait, elérhetőségét kell feltüntetni, vezetői nyilatkozatot a megfelelő intézkedések meghozataláról. A BFKH a bejelentést 60/30 napon belül nyilvántartásba veszi, annak bejegyzési számát visszaigazolja.

Az eljárás illetékköteles: általános tételű eljárási illeték.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

Kulcsszavak: Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, I. kategória, Európai Unión belüli tevékenységre engedély, 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes, vagy jogi személyek. Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Az 2. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) forgalomba hozatalát, a 2A alkategóriájú jegyzékben szereplő anyagok birtoklását a gazdasági szereplők Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) bejelentés-visszaigazolása: nyilvántartása birtokában végezhetik.

A tevékenységet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz be kell jelenteni, az alábbi adatokkal:  a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (6) bekezdése, a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés b) pont, 5. cikk (2), (3), (4), (5) bekezdése értelmében megadva a cégadatokat (cégnév, cím, telefon- és/vagy faxszám, e-mailcím) a jegyzékben szereplő anyag nevét, a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységet, a telephelyek teljes címe, a tevékenység (műveletek) helyét, a felelős tisztviselő nevét, beosztását, feladatait, elérhetőségét kell feltüntetni, vezetői nyilatkozatot a megfelelő intézkedések meghozataláról.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

A  BFKH a bejelentésről hozott határozatát felfüggeszti, visszavonjaa Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete 7. cikk, 9. cikk;

A vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján;

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről   - 199. § b):

Aki a kábítószer-prekurzornak minősülő vegyi anyagokkal (jegyzékben szereplő anyagok) kapcsolatos engedély-, illetve bejelentés-köteles tevékenységek végzésének szabályait megszegi szabálysértést követ el;

2012. évi C. törvénya Büntető törvénykönyvről  (Btk.)   183. §:  

183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort 

a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez,

b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzor forgalomba hozatalával, szállításával, vagy az azzal végzett közvetítő tevékenységgel összefüggő értesítési kötelezettséget megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő: 60 nap. Módosítás, megújítás esetén: 30 nap.

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

A bejelentett adatok változását 10 munkanapon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni a nyilvántartás módosítását.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot

Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése - a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (6) bekezdése alapján, a a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés b) pont, 5. cikk (2), (3), (4), (5) bekezdése szerint

Kérelem - adatok:  A kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, e-mailcíme; a felelős tisztviselő teljes neve; elérhetősége, beosztása, feladatai; az üzleti telephelyek teljes címe; az anyagok neve, KN kódja; keverékek vagy természetes termékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben vagy a természetes termékben; a műveletek (tevékenységek) leírása; a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) összes tárolási, termelési, előállítási és feldolgozási helyének a leírása; információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg az üzleti telephelyekről; a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh100_30.jar

Melléklet:

Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak. A külön nyilatkozat a kérelem része is lehet!

Az eljárási díj (illeték) befizetésének igazolása.

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft.

A fizetés módja:

készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár (MÁK) Eljárási illetékbevételi számlája javára), a kérelemhez csatolni kell az illeték befizetéséről az eredeti feladóvevényt;

vagy

- banki átutalás útján, a MÁK által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú központosított eljárási illetékbevételi számla javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték”,  "BFKH", az eljárás  (Kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos EU-n belüli  tevékenység bejelentése) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez mellékelve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.

Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékmentes:

a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése;

nem kell illetéket fizetniük a teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

A nyilvántartásban szereplő adatok változását 10 munkanapon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni a nyilvántartásba vétel módosítását.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Mentesek a nyilvántartásbavételi kötelezettségek alól:

Nem kell a BFKH-nál bejelenteni a  tevékenységet

a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak, továbbá a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak, ha ezen minőségükben egészségügyi szolgáltatóként járnak el.

A kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes                                                                                                                                                                                

 

Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh100_30.jar

A kábítószer-perkurzorokról szóló 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet,

a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről,

a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról,

kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005.(VIII. 16.) Korm. rendelet,

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet,

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági  feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól,

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

                                                                                                                                                                                                                              

BFKH KHENF