Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárása

Közbeszerzésre, közbeszerzési eljárásra, építési, illetve szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indított jogorvoslati eljárás.

Kulcsszavak: Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslat

Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 148. § (1) bekezdése szerint a Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Az eljárás megindítására irányuló kérelem és a hivatalbóli eljárást kezdeményező irat kizárólag írásban - a 145. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint -, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt terjeszthető elő.    

A Kbt. 145. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a jogorvoslati eljárásokban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton történő kapcsolattartás kötelező.

Az elektronikus kapcsolattartás az elektronikus formanyomtatványok útján lehetséges. Jogorvoslati kérelem, illetve hivatalbóli kezdeményezés megfelelő benyújtása érdekében az „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelem/kezdeményezés beterjesztéséhez”, míg egyéb beadványok (pl. hiánypótlás, észrevétel, új meghatalmazás csatolása) beküldéséhez az „Űrlap a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó egyéb iratok beterjesztéséhez” című elektronikus formanyomtatvány alkalmazható. Az elektronikus formanyomtatványok kizárólag az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK – elérhető és telepíthető a www.nav.gov.hu internetes portálról) segítségével tölthetők ki és a szükséges mellékletekkel együtt a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviseletet ellátó személy ügyfélkapujáról ügyfélkapus bejelentkezés után küldhetők be a Döntőbizottsághoz. A nyomtatvány fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az értesítési tárhelyre kapott automatikus értesítés igazolja. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás során a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás alatt általa hozott döntéseket (végzések, határozat) és egyéb kiküldésre kerülő iratokat az utolsóként iratot beküldő meghatalmazott ügyfélkapus elektronikus tárhelyére kézbesíti.

A Kbt. 149. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 152. § (4) bekezdése szerint a Döntőbizottság eljárását kezdeményező iratban (jogorvoslati kérelem vagy hivatalbóli kezdeményezés) meg kell jelölni 

a)  a kérelmező, kezdeményező és annak a Kbt. 145. § (7) bekezdés szerinti képviselőjének (ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, jogtanácsos) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői, kezdeményezői jogosultságot alátámasztó tényeket;

b) a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét, a közbeszerzés tárgyát és - részajánlattétel esetében - a jogorvoslattal érintett részt, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát;

c) a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező, kezdeményező arról való tudomásszerzésének időpontját valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan;

d) a megsértett jogszabályi rendelkezést valamennyi kérelmi elemre vonatkozóan, valamint a jogsértő eseményt és annak bizonyítékait;

e) a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan;

f) ideiglenes intézkedés [156. §] elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait;

g) a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező, kezdeményező által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét);

h) az esetleges előzetes vitarendezés lefolytatását, továbbá annak eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát, amelyet csatolni is kell.

A kérelmet, illetve kezdeményezést eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány - a kérelmező által ismert - ügyfél az eljárásban részt vesz. A benyújtott kérelem informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát a Közbeszerzési Döntőbizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben a jogorvoslati kérelem, illetve a kezdeményezés a fenti követelményeknek nem tesz eleget, a Döntőbizottság öt napos határidő tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki. A Kbt. 151. § (2) bekezdése szerint, ha a kérelmező, kezdeményező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Döntőbizottság a kérelmet, kezdeményezést visszautasítja.

A fentieknek megfelelő kérelem, kezdeményezés beérkezését követően a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megindítja, egyúttal felhívja az érintett közbeszerzési eljárás, illetve beszerzés ajánlatkérőjét, beszerzőjét a beszerzéssel kapcsolatosan keletkezett iratok rendelkezésre bocsátására. A Döntőbizottság döntését onnantól számított tizenöt – tárgyalás tartása esetén – huszonöt, közbeszerzési szerződés jogsértő módosítása vagy teljesítése, valamint közbeszerzési eljárás mellőzése esetén hatvan - napon belül hozza meg, hogy az ajánlatkérő az iratokat rendelkezésre bocsátotta. Az ügyintézési határidő egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbítható. 

A Kbt. 150. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek - a beszerzés becsült értékéhez viszonyított - mértékét a közbeszerzésekért felelős miniszter rendeletben határozza meg. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.

Számlaszám:

Magyar Államkincstár MNB

10032000-01720361-00000000

Közbeszerzési Döntőbizottság

Fővárosi Törvényszék

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

45/2015 (XI. 2.) MvM rendelet (a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG