Kiskunsági Nemzeti Park - Kaszálás bejelentése Natura 2000 gyepterületen

Bejelentés a Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT célprogramban támogatott területek kaszálásához

Kulcsszavak: KNPI, kaszálási bejelentő, Natura 2000

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának a)-d) pontja szerinti területek közül a gyep (rét, legelő) hasznosítású területek (a továbbiakban: Natura 2000 gyepterületek) földhasználói.
A gyep hasznosítású területek közé nem csupán a gyep művelési ágú ingatlanok értendők, hanem minden, az aktuális természetbeni állapot szerint gyepként hasznosított terület, így például erdő művelési ágú ingatlanokon található gyepes tisztások, és szántó művelési ágú területeken kialakított ideiglenes gyepek is. 

 

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
 A földhasználóknak az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. Amennyiben ezen védekezés során a földhasználó nem tudja betartani, hogy a terület legalább 5 %-át  kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul hagyja, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.

 

1. Amennyiben a földhasználó a tárgyévben július 31-e előtt végzett kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal nem jelenti be írásban a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, úgy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján járó, az adott jogsértéssel érintett mezőgazdasági táblára eső támogatása a szankcióval csökkentett összegben kerül kifizetésre.


2.  Amennyiben a földhasználó elmulasztja a kaszálás bejelentését, amire a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 (X.18.) kormányrendelet 5. § (3) bekezdése kötelezi, az a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény(továbbiakban: Tvt.)  80. § alapján szankcionálandó. 

Tvt. 80. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti ... természetvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2)  A természetvédelmi bírságot a természetvédelmi hatóság szabja ki.

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal korábban írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
Amennyiben a bejelentett kaszálás természetvédelmi érdeket sértene, úgy a természetvédelmi kezelőnek 5 napja van arra, hogy a természetvédelmi hatóságnál korlátozást kezdeményezzen, illetve a bejelentő jogkövető magatartására építve, vele egyeztessen dokumentált módon a kaszálás során betartandó feltételekről  annak érdekében, hogy a tevékenység ne legyen jogsértően természeti kárt okozó. 
Amennyiben a bejelentéssel érintett ingatlan nem csupán Natura 2000 terület, hanem védett is, úgy a kaszálás engedélyköteles, nem elegendő csupán a bejelentés. A természetvédelmi kezelő ebben az esetben a földhasználót értesíti, hogy engedélyköteles a tevékenység, amellyel egyidejűleg a bejelentést engedélykérelemként kezelve továbbítja azt a természetvédelmi hatóságnak, kezelői nyilatkozattal együtt.

 

Bejelentés a Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT célprogramban támogatott területek kaszálásához

Az eljárás illetékmentes.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság – Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály, Természetmegőrzési Osztály

Az eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

Az eljárás azt a célt szolgálja, hogy a bejelentő által esetlegesen nem ismert, de a természetvédelmi kezelő aktuális információi alapján a kaszálni kívánt gyepterületen előforduló, és a kaszálás miatt károsodással fenyegetett természeti érték - különösen: földön fészkelő fokozottan védett madárfajok, így pl. a túzok fészekalja - védelme érdekében a természetvédelmi kezelő intézkedést tehessen. A nemzeti park igazgatóság intézkedése állhat a bejelentő közvetlen megkereséséből és dokumentált tájékoztatásából arra vonatkozóan, hogy milyen feltételeket szükséges betartania a kaszálás során azért, hogy ne kövessen el jogsértő természetkárosítást, illetve sor kerülhet a természetvédelmi hatóság megkeresésére is soron kívüli eljárás lefolytatása, a kaszálást korlátozó határozat meghozatala érdekében. 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

a természet védelméről  szóló  1996. évi LIII. törvény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

 

KNPI