Kettős felhasználású termékekre vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelmek (egyedi/globális exportengedély/transzferengedély/brókrengedély/tranzitengedély

A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.  A kettős felhasználású termékek listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az a jogi, vagy természetes személy végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vett cégek exporttevékenysége az alábbi kiviteli engedély típusok alapján történhet: Uniós Általános Exportengedélyek; Egyedi Exportengedély; Globális Exportengedély. Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókerügyletekhez is a Hatóság által kiadott engedély szükséges. A 428/2009/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt különösen érzékeny kettős felhasználású termékek EU-n belüli kiszállításához transzfer engedély szükséges. Kettős felhasználású termékek tranzitja is engedélyezés alá vonható, vagy megtiltható, ha a hatóságok tudomására jut, hogy az átszállított termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozó rakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan, vagy fegyverembargóval érintett országban katonai célra kívánják felhasználni. Ha a hatóság a szállítást ellenőrzés alá vonta, tranzitengedély kérelmet kell benyújtania.

Kulcsszavak: "kettős felhasználású termékek", "exportellenőrzés", "nyilvántartásbavétel", "uniós általános exportengedély", "globális exportengedély", "dual-use", "nukleáris termékek" "vegyi anyagok", "exportengedély","brókerengedély", "tranzitengedély", "nukleáris termékek külkereskedelme"

Magyarországon letelepedett természetes és jogi személyek, társaságok, akit a hatóság nyilvántartásba (kettős felhasználású termékekkel külkereskedelmi tevékenységet folytató társaságok nyilvántartása) vett./ Azok az Exportőrök, aki kettős felhasználású terméket külkereskedelmi forgalomba hoznak, vagy azokkal kapcsolatos brókertevékenységet végeznek.

A hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon kettős felhasználású termékek kivitelére, tranzitjára, vagy kapcsolódó brókertevékenységre  vonatkozó kérelmet (egyedi exportengedély, globális exportengedély, transzferengedély, bróker engedély, tranzit engedély) kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az ún. Végfelhasználói Nyilatkozatot. A nyomtatványok a honlapról letölthetők  A kérelmet elektronikusan, postai úton, vagy személyesen is benyújthatja.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Felhívjuk a figyelmét, hogy mielőtt kérelmet nyújt be, az Exportőrnek a hatóságnál nyilvántartásba kell vetetnie magát az alábbi adatok megadásával:

A cég neve   :
Székhelye/címe   :
Levelezési címe  :
Cégjegyzékszáma  :
Statisztikai számjele  :
Adószáma   :
EORI/VPID száma  :

A képviselő neve  :
születési ideje :
anyja neve :
telefonszáma :
email címe :

A kapcsolattartó neve  :
  születési ideje :
              anyja neve :
  telefonszáma :
  email címe :

Aláírási címpéldány (fenti képviselőé és kapcsolattartóé, amennyiben a cégjegyzék nem tartalmazza)

A vállalkozás irányításában részt vevő exportellenőrzésért felelős vezető kijelöléséről szóló és a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat.

 

A kettős felhasználású termékek engedély nélküli kereskedelme, a szabályok be nem tartása bírságot, akár büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 25 nap.

Kérelem (eredeti), Végfelhasználói Nyilatkozat (eredeti), globális exportengedély kérelem esetén ún. "Belső Ellenőrzési Program"

Az eljárás alapvetően költségmentes. Amennyiben azonban az export-, tranzit-, transzferengedély kérelem nukleáris, nukleáris kettős felhasználású termékekre  vonatkozik, akkor a szakhatósági állásfoglalás illetéke 3000.,-Ft, amelyet az eljáró elsőfokú hatóságnál kell leróni.

Az eljárási illetéket banki átutalás útján, a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú illetékbevételi számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás (pl. kettős felhasználású export engedélykérelem) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. A kérelemhez csatolni kell az átutalási megbízást, illetve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.

Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben
      részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztálya

Felügyeleti szerv: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Szakmai irányító: Iparügyekért felelős miniszter

 

A hatóság döntése ( kérelem  elutasítása) ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés véglegessé válása után 30 napon belül  közigazgatási per kezdeményezhető. Az erre irányuló kereset elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával kell benyújtania a döntést hozó hatósághoz. A hatóság a keresetlevél beérkezését követően  megvizsgálja, hogy döntése jogszabályt sért-e, ebben az esetben döntését egy alkalommal módosíthatja, vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal nem ért egyet 15 napon az ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja. A bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségének vizsgálata tárgyában ítéletet hoz, amely anyagi jogerős. Az ítélet ellen van perorvoslat.

A kérelmek postai úton és személyesen is benyújhatók a hatósághoz.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Exportellenőrzés Osztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Postafiók  1535 Budapest, BKKP Pf. 919

 

A globális exportengedéllyel és az Uniós Általános Exportengedéllyel történt szállításokról az Exportőrnek féléves (jan. 31/júl 31.) adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az adatszolgáltatásra rendszeresített nyomtatvány a honlapról letölthető.

http://mkeh.gov.hu/

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_009.html

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH2_153.html

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH2_152.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1527072225974&uri=CELEX:02009R0428-20171216

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137435.353972

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139562.353974

BFKH KHENF