Gyermeknevelési támogatás

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is.

Az ellátás célja, hogy kisgyermekkorban támogatást nyújtson a nagycsaládosok részére a gyermekek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

Kulcsszavak: GYET, gyermek, gyermeknevelés, család, szülő, támogatás

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is, aki saját háztartásában legalább 3 kiskorút nevel, és a legkisebb kiskorú nem töltötte be a 8. életévét.

Az ellátást kérelemre folyósítják. A kérelem benyújtható:

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, amely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti. Be kell jelenteni

az EGT tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.

A gyermeknevelési támogatás legfeljebb e bejelentés hónapját megelőző második hónap elejétől visszamenőleg lehet érvényesíteni.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét

Az eljárás illetékmentes.

Általános szabályok:

Az eljáró szerv a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Speciális szabályok:

Ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, akkor a következő szerv jár el:

Minden egyéb – nem osztrák – nemzetközi családtámogatási ellátásban Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv a Magyar Államkincstár. A családtámogatási ügyben eljáró hatóság döntése ellen közigazgatási per indítható.

A GYET havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegével.

A GYET a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől annak 8. életévéig jár. Ha a 18. életév alatti gyermekek száma 3 alá csökken, megszűnik a jogosultság.

A GYET-ben részesülő személy kereső tevékenységet maximum 30 órát folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha otthoni végez munkát.

A nyomtatványok elérhetőek: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.