2007. évi LXXV. törvény 11. §-a alapján.

">

Felvétel a kamarába (természetes személy)

Felvétel a kamarába a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 11. §-a alapján.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, tagfelvétel

Az a természetes személy, aki Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván folytatni és rendelkezik a Kkt-ben, a kamara alapszabályában és a kamara felvételi szabályzatában előírt feltételekkel.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a kamarai tagfelvétel érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

Természetes személyként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet Magyarország területén az végezhet, aki a kamara tagja és rendelkezik az ezt igazoló könyvvizsgálói igazolvánnyal.

A kamara tagjai közé felvett személy a kamarai felvételét követő 30 napon belül esküt tesz a kamara elnöke előtt.

A kamara a tagjai közé felvett és könyvvizsgálói esküt tett könyvvizsgálót nyilvántartásba veszi, és az esküokirat aláírásával egyidejűleg arcképes könyvvizsgálói igazolvánnyal látja el. A könyvvizsgálói igazolvány feljogosítja a kamarai tag könyvvizsgálót a „hites könyvvizsgáló”, a „bejegyzett könyvvizsgáló”, valamint a „könyvszakértő” cím használatára, azonban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során kiadott jelentésekben csak a „kamarai tag könyvvizsgáló” cím használható.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § a); 9. §; 10-11.§; 15-16.§

MKVK