2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 166. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti rendkívüli kamarai minőségellenőrzés lefolytatása iránti kérelem a könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által saját magával szemben.

">

Rendkívüli kamarai minőségellenőrzés kérése a kamarai tag könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által saját magával szemben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) 166. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti rendkívüli kamarai minőségellenőrzés lefolytatása iránti kérelem a könyvvizsgáló/könyvvizsgáló cég által saját magával szemben.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, minőségellenőrzés, rendkívüli

Az a kamarai tag könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, aki/amely saját magával szemben rendkívüli kamarai minőségellenőrzés lefolytatását tartja szükségesnek.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) minőségellenőrzési bizottságához a könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég saját magával szembeni rendkívüli kamarai minőségellenőrzésének lefolytatása érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint, gazdálkodó szervezet ügyfél esetén 50 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény  31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény  32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény  82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

A 2007. évi LXXV. törvény 166. § (3) bekezdése értelmében – az előzőek szerinti igazgatási szolgáltatási díjon felül – a rendkívüli kamarai minőségellenőrzési eljárás díjköteles, a kamara alapszabályában és önkormányzati szabályzataiban meghatározott módon.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága

A kamarai minőségellenőrzési eljárás során hozott elsőfokú döntés ellen az ügyfél a közfelügyeleti hatóságnál fellebbezhet. A fellebbezés során a 2007. évi LXXV. törvény 9. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kamara elnöksége helyett a közfelügyeleti hatóságot, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlája helyett a miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számláját kell érteni.

A bizottság a rendkívüli minőségellenőrzésre vonatkozó felkérés beérkezésének dátumától számított 30 napon belül megindítja az eljárást.

A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kezdeményezett rendkívüli minőségellenőrzések esetén az igazgatási szolgáltatási mellett a bizottság által kalkulált – és a kérelmezővel, valamint a kamara főtitkári hivatalával közölt – költségtérítést köteles a kérelmező megfizetni.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottság Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat tartalmazza.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § k); 9. §; 166 §

MKVK