Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás iránti eljárás

A 2018. január 1-jét követően elsőként megszerzett sikeres komplex (B2 vagy C1 szintű) nyelvvizsga  díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás.

Kulcsszavak: komplex, nyelvvizsga, középfokú, felsőfokú, egyesíthető részvizsga, idegen nyelvi érettségi vizsga, visszatérítés, támogatás, sikeres

A nyelvvizsgát tett kérelmező, a kérelmező törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Ki kell töltenie a nyelvvizsga támogatás igényléséhez rendszeresített kérelmet, és a nyelvvizsga díj megfizetését igazoló dokumentumokkal együtt benyújtani. Nem magyar állampolgárságú kérelmezőnek ezen túlmenően a személyazonosságát, egyes esetekben az országban tartózkodás jogcímét is igazolnia kell.

Amennyiben a támogatást 35. életévét betöltött gyermekgondozási ellátásban részesülő személy igényli és részére a csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, vagy gyermekgondozást segítő ellátást társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató folyósítja, akkor a komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának vagy a honosítási határozat meghozatalának napjára vonatkozóan az ellátásban részesülés tényét a kifizetőhely által kiállított dokumentummal kell igazolnia.

A kérelmet az első sikeres komplex nyelvvizsga, egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy az emelt szintű idegen nyelvi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat keltétől számított 1 éven belül kell benyújtani.

A kérelmet elbíráló Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a döntését 30 napon belül hozza meg, megállapítás esetén a támogatás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül utalja a kérelmező által megjelölt belföldi bankszámlára.

Az eljárás egyik szakaszában sincs fizetési kötelezettség, a támogatás iránti eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG)

Az ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata – jogszabálysértésre történő hivatkozással – a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszéken kezdeményezhető, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet illetékmentesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető.

A kérelem postai úton is előterjeszthető. A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni (Postacím: Budapest, 1820)

A támogatás összege:

A nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, honosítási eljárás nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak megfizetett díja, de maximum a díj megfizetésekor érvényes minimálbér 25%-a.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítás és családtámogatás honlapjának aloldalán érhető el.

A papíralapú formanyomtatvány a következő linken érhető el.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

NYUFIG_ESZF