A Bizottság 1273/2011/EU (2011. december) végrehajtási rendelete a rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek kérelmezéséről;

A GATT kontingensek engedélyezése különböző származású  hántolt, félig hántolt és törmelék rizs kedvezményes vámtétellel történő behozatalára vonatkozik. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: a)kontingens: 63 000 tonna hántolt vagy félig hántolt KN 1006 30 kód alá tartozó rizs;   konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138,    b)kontingens: 1 634 tonna 1006 20 KN kód alá tartozó hántolt rizs konting.sz.:09.4148  c)kontingens: 100 000 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138,  d)kontingens: 40 216 tonna 1006 30KN kód alá tartozó félig hántolt és teljesen hántolt rizs konting.sz.09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 9.4166 e)kontingens: 31 788 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:094168. A vámkontingens év öt alidőszakra osztott. Az adott  alidőszakban  kontintingens számonként a  kérelmező csak egykérelmet nyújthat be. Az engedélykérelmeket  minden alidőszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként  a) és d) kontingens esetén:  46 Euró; b) kontingens esetén: 30 Euró c) és e) kontingens esetén: 5 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött  amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap).   Az importengedélyek érvényesek az a), b), d) kontingensek esetében a kiállítás napjától a harmadik hónap végéig (de legkésőbb december 31-ig) a c) és az e) kontingensek esetében a kiállítás napjától az adott év december 31-éig.

Kulcsszavak: Rizs vámkontingens, kedvezményes rizs behozatal, alkontingens, kontingens év

Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban  a rizs ágazatban foglalkoztak harmadik országokkal való  kereskedelemmel, valamint rendelkeznek magyarországi székhellyel és szerepelnek a NAV adó és vámazonosítási rendszerében

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám , EORI szám), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru nyolc számjegyű KN kódját (16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat)az „igen” választ kell x-szel megjelölni.
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül. (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat) . A kérelmező egy engedélykérelmet nyújthat be vámkontingens-időszakonként.
Az általános kitöltési útmutatóban előírtakon túl, az adatlap 8. rovatában kötelező kitölteni a származási országot és az „igen” választ kell x-szel megjelölni, valamint a 20. rovatban a "kontingens tételszáma és a „964/2007/EK rendelet”
bejegyzést. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő

.A jogszabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést tartalmazó jogszabály megjelenése napjától kezdődően azon hónap utolsó napjáig  terjedő időintervallumban kell kibocsátani.(kb. a  kérelmezési hónap 23. nap

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Az engedélykérelmeket  minden alidőszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a gabona ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 1273/2011/EU (2011. december) végrehajtási rendelete a rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek kérelmezéséről;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1273&qid=1526368920672&from=HU

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF