GYÖNGYÖS – JEGYZŐI BIRTOKVÉDELEM

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják.

Kulcsszavak: jegyző birtokvédelem birtokháborítás eredeti állapot

Az a birtokos, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja, továbbá, akitől a dolog jogalap nélkül időleges más személy tényleges hatalmába kerül, valamint akinek a dolog tényleges hatalmába jut. Benyújtó azon birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet elektronikusan és személyesen is beadhatja a kérelmező. A kérelem a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.

Benyújtó személye:

A birtokvédelmet kérő, vagy helyette törvényes képviselője, illetve az általa vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő kérelmező (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az eljáró hatósággal.  A kérelem nyomtatványlap e-papírként küldhető meg az eljáró hatóságnak. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy papír alapon tarthat kapcsolatot az eljáró hatósággal. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy papír alapon nyújthatja be a ’Birtokvédelmi kérelem’ elnevezésű űrlapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a 10. pont szerinti csatolandó dokumentumokkal együtt.

Az eljáró hatóság által rendszeresített nyomtatványlap a www.gyongyos.hu honlapról tölthető le.

Elérhetősége: https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/#kereskedelmi-igazgatas  

A jegyző birtokvédelmi kérelem tárgyában hozott határozatát a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani.  Ennek elmulasztása közigazgatási végrehajtási eljárást, pénzbírság kiszabását vonja maga után.

A birtokos a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy éven túli állapotok, cselekmények tárgyában a bíróság rendelkezik hatáskörrel.

Az eljárási határidő: 15 nap

Az eljárási határidőbe nem számít bele:

ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a jegyző által vezetett polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az ügyre vonatkozó nyilatkozatok, bizonyítékok, fényképek, valamint a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumok.

A birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

A birtokvédelmi kérelem tárgyában hozott határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A birtokvédelmi végrehajtási eljárásban hozott döntéssel szemben jogorvoslattal a Heves Megyei Kormányhivatalhoz lehet fordulni (címe: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.).

 

A jegyző tényállást hivatalból nem tisztáz. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.  A bizonyítékok előterjesztésére nyitva álló határidő a bizonyítási eljárás befejezéséig, azaz az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig terjed.

Az eljárásban felmerülő eljárási költségek (tolmács, valamint jelnyelvi tolmács közreműködési költsége, helyszíni szemlével jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás összege, az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség, valamint jogszabályban meghatározott, az eddigiek alá nem tartozó eljárási költség) a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérőt, birtoksértést megállapító döntés esetén a birtoksértőt terhelik.

https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/ elérhetőségen:

-          Birtokvédelmi eljárás iránti kérelem és tájékoztató

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § és 341/J. §-ai értelmében a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 2016. július 1. naptól általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.

Az ÁNYK támogatási program az alábbi linkről tölthető le:

www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A polgári keresetlevélhez tartozó P26 számú formanyomtatvány (mely a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kerül benyújtásra) az alábbi fájl ÁNYK nyomtatványkitöltő programon keresztül történő megnyitásával érhető el és közvetlenül küldhető be.

GYVO_gyvo_p26.jar

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben alkalmazandó K01 számú formanyomtatvány (mely az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez kerül benyújtásra) az alábbi fájl ÁNYK nyomtatványkitöltő programon keresztül történő megnyitásával érhető el és közvetlenül küldhető be.

GYVO_gyvo_k01.jar

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  2013. évi V. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

17/2015(II.16.) Korm. rendelet a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról  17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  2015. évi CCXXII. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Gyöngyös Település