A Bizottság 442/2009/EK rendelete ( 2009. május 27. ) a sertéshúságazatra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Az Európai Unió, a WTO valamint a Világszervezet keretében külön az Amerikai Egyesült Államokkal, valamint Kanadával való megállapodása egyes sertéshús (0203 vámtarifaszám alá tartozó) termékek az Unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjáról. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4038, 09.4170, 09.4204). A kontingens évek minden év július 1-a következő év jún. 30.-ig tartanak

Kulcsszavak: sertéshús, behozatal, GATT kontingens, USA sertéshús kontingens, kanadai sertéshús kontingens, AGRIM

Magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA-, és vámadat nyilvántartásba vett természetes-, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre.Jogosult tovább kérelmezni az piaci szereplő, amelyik a minden évben július 1.-én kezdődő kontingensév során az első kérelme benyújtásakor a BFKH-nak hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében (terméksúlyban) legalább 50-50 tonnát importált vagy exportált az Unió területére, harmadik országból, vagy területéről harmadik országba az adott termékből

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám EORI szám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) a 16. rovatban, a KN szerinti megnevezését a 15. rovatban és a kereskedelmi megnevezését a 14. rovatban. Az áru származási országát a 8. rovatban. Amennyiben a származás betartása kötelező (a 09.4170 "US" és a 09.4204 "CA" kontingensek esetében), akkor az „igen”,- amennyiben nem kötelező (a 09.4038-as "erga omnes", azaz minden országból esetében), akkor a meg kell adni a tervezett származási országot, de a "nem" választ kell kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (a 17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban a 11. rovatban, a vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 442/2009/EK, valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot a 20. rovatban.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

 A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően megjelenő Bizottsági döntés (az odaítélési/allokációs koefficienseket)  megjelenése napjától azon hónap utolsó napjáig terjedő időintervallumban kell kibocsátani. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-25. nap közé esik.

Ügyfél szempontjából fontos határidő

A kérelmeket benyújtani  a negyedéveket megelőző hónap 1-7. napja között.

A vámkontingens kérelemhez a következők csatolása szükséges: A referencia időszakra vonatkozó sertéshús importot és/vagy exportot igazoló referencia mennyiségeket bizonyító vámdokumentumok hiteles másolatait, és egy összefoglaló táblázatot (példaként a "refrencia" táblázat 442.xlsx csatolva) arról, hogy milyen export-import mennyiségekkel szándékszik igazolni, vagy milyen mennyiségekkel igazolta igazolta és mikor BFKH-nál a kérelmezést megelőzően, a kontingens igénylési jogosultságát igazoló 2 szer 12 hónapos időszakra vonatkoztatottan, az 50-50 tonna export-import referencia mennyiségeit. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot a BFKH a 3-ös termékpályakódon szereplő sertés termékek AGRIM engedélyezése céljából felhasználhatja, a bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállalást.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 442/2009/EK rendelete ( 2009. május 27. ) a sertéshúságazatra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0442&rid=1

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.)a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanács rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1237&rid=1 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF