Magán-állatorvosi tevékenység folytatása

Állatorvosi tevékenységet szolgáltatásként állat-egészségügyi szolgáltató nyújthat.

Kulcsszavak: állat, állatorvos, klinika, orvos, kamara, magán-állatorvos, praxis, engedély, állatorvosi tevékenység

Az a személy, aki állatorvosi tevékenységet szeretne folytatni, és a jogszabályban meghatározott engedélyeket megszerzi, továbbá a bejelentéseket megteszi.

Az állat-egészségügyi szolgáltató működéséhez a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott praxisengedély szükséges.

Nem kell praxisengedély az alábbi esetekben:

Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet, illetve az abban való közreműködést az az állatorvos végezhet, aki

Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenység, illetve az abban történő közreműködés – a rendelkezésre álló lehetőségek között – az alábbi jogviszonyok keretében végezhető:

Az az állatorvos, aki megfelel a Kamara által támasztott követelményeknek, jogosult bármely állat-egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozású állatorvosként megbízási szerződés, illetve alkalmazott állatorvosként munkaszerződés alapján a szakmai kompetenciájába tartozó állatorvosi tevékenység ellátására.

A szabadfoglalkozású jogviszony vagy munkaviszony keretében működő állatorvos e tevékenységét praxisengedély nélkül végezheti.
A szabadfoglalkozású jogviszony vagy munkaviszony keretében működő állatorvos az állatorvosi tevékenységet az őt megbízó állat-egészségügyi szolgáltató nevében végzi.

Az állat-egészségügyi szolgáltató a kamarai tagdíj és a szakmai felelősségbiztosítás díjának megfizetését a szabadfoglalkozású vagy munkaviszonyban foglalkoztatott állatorvostól átvállalhatja.
Állatorvosi szolgáltatói tevékenységét önálló tevékenység formájában végző magánszemély a személyi jövedelemadóról törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül.

Az állatorvosi tevékenységet végző állatorvos köteles a Kamara által megállapított időközönként szakmai továbbképzésen részt venni.

A Magyar Állatorvosi Kamara tagja lehet az, aki

Azt az állatorvost, aki fentiekben meghatározott feltételeknek megfelel, az állatorvosi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni. 

Ha a kérelmező kamarai tagfelvétel iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet önálló tevékenység formájában kívánja folytatni, a kamarai tagfelvétel iránti eljárás keretében a praxisengedély feltételeinek meglétét is vizsgálni kell. A kérelmező állatorvosi névjegyzékbe való felvétele esetén egyidejűleg a praxisengedélyt is ki kell adni részére, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

Ha a kérelmezőt a Kamara a tagjai közé felveszi, bejegyzi az állatorvosi névjegyzékbe és kiadja számára a tagsági igazolványt és a kamarai bélyegzőt.

Praxisengedélyt kérelemre annak az állategészségügyi szolgáltatónak kell kiadni, amely rendelkezik:

Ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül Magyarország területén kívül dolgozott állatorvosként, a kérelme benyújtásakor köteles csatolni az illetékes külföldi, a Kamarának megfelelő állatorvosi szervezet jó szakmai előmenetel igazolását, amely kiterjed a kapott esetleges etikai büntetésekre is.

Az engedély kiadásáról részletes tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.
 

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki azzal szemben, aki a törvényben meghatározott feltételek be nem tartásával végez állatorvosi tevékenységet.

A bírság legalacsonyabb összege 100 ezer forint, legmagasabb összege 10 millió forint. A bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre – tekintettel kell meghatározni.

A tagfelvételkor 17 ezer forint regisztrációs díjat kell fizetni, amiről a megyei szervezet állít ki számlát az új tagnak, és azt oda kell befizetni. 

Tagdíjak:

Az állatorvos a Kamara azon területi szervezeténél kérheti tagfelvételét, amelynek illetékességi területén állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet kíván folytatni.

Az az állatorvos, aki több területi szervezet illetékességi területén kíván folytatni állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet, a székhelye szerint illetékes területi szervezet vezetőségénél kérheti tagfelvételét.

A praxisengedély kiadása iránti kérelmet elutasító döntést határozatba kell foglalni, és a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen az elnökséghez fellebbezhet.

Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét a Agrárminisztérium látja el.

Mi minősül állatorvosi tevékenységnek?

Mit tartalmaz az állatorvosi névjegyzék?

Az állatorvos

Az állatorvosi névjegyzékben a Kamara az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző tagjainak az adatai a tagsági jogviszony megszűnéséig nyilvánosak (kivéve etikai vétségeket), azokat a Kamara a honlapján naprakészen közzéteszi.

Ki nem lehet Kamarai tag?

Mire kötelezett a Kamarai tag?

Magyar Állatorvosi Kamara tagfelvételi adatlapja

Az alábbi e-papír kérelmek intézhetők elektronikusan (https://epapir.gov.hu/):

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

NISZ ZRT.