Budapest 04. ker. Gondozási támogatás

Gondozási támogatás, 18. életévét betöltött ápolásra szoruló beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapítható támogatás.

Kulcsszavak: Gondozás, ápolás

Gondozási támogatás 12 hónapra állapítható meg. Gondozási támogatás egy hónapra járó összege a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolási díjra jogosult személy ápolási díja havi összegének 80%-a.

Gondozási támogatásban részesül az az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy (a továbbiakban: ápoló), aki megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által előírtaknak – 18. életévét betöltött ápolásra szoruló beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, és rendszeres pénzellátásban nem részesül, valamint családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 200%-át.

 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy az ápoló eleget tesz az ápolási kötelezettségeinek.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

A gondozási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

A támogatás megállapításához környezettanulmány végzése szükséges

https://ujpest.hu/dokumentumok/543_kerelem_gondozasi_tamogatashoz.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

 

Budapest 04. ker. Település