Budapest XIII. -Települési Támogatás - a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásra

Önkormányzatunk a gyermek beiskolázási költségeihez hozzájárul.

Kulcsszavak: családban egy főre jutó jövedelem, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, életvitelszerű lakás, beiskolázás

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülők nyújthatnak be kérelmet, amennyiben a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57 000 Ft.) és más jogcímen, normatív jogon nem jogosult támogatásra.

A szülő, törvényes képviselő a kitöltött kérelmet és a megjelölt mellékleteket benyújtja.

A kérelem tárgy év júliusában és augusztusában nyújtható be.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások:

Személyes megjelenés esetén bemutatandó:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület.

Az eljárás hivatalból - szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható. A kérelem benyújtható a szociális intézmények felé is.

A települési támogatás utalvány formájában adható. Az utalvány beváltó helyeket évente, a megállapító határozat mellékleteként ismertetjük.

Támogatás összege gyermekenként 6.000,- Ft.

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete.

Budapest 13. ker. Település