Családi házak korszerűsítése, felújítása – Otthon Melege Program

Pályázat a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására (az Otthon Melege Programon belül egy alprogram). A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

2020-ban nem került kiírásra Otthon Melege Programmal kapcsolatos pályázat.

Kulcsszavak: otthon melege, korszerűsítés, pályázat, program, nfsi, fejlesztési, költségvetési, nemzeti, fejlesztési, miniszter, támogatás, család, ingatlan,

Az adott évre kiírt pályázati felhívás tartalmazza a jogosultak körét, kizáró okokat.

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. A dokumentumok feltöltése lehetséges az adatlap benyújtásával együtt is vagy az adatlap benyújtását követő napokban, ez az adott pályázati kiírástól függ. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

Az aktuális határidőket a pályázati felhívás tartalmazza.

A csatolandó dokumentumokat a pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázatokról az innovációs és technológiai miniszter dönt, a pályázatok kezelője az NFSI.

A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A benyújtott pályázatok szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai) és pénzügyi, továbbá a beépíteni kívánt termékek minőségét is figyelembe vevő szempontrendszer szerint kerülnek értékelésre és szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre.

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő

A vissza nem térítendő támogatásnak van egy előre meghatározott keretösszege, mely kimerülése esetén az ITM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesznek közzé a pályázati kiírás lezárásának vagy felfüggesztésének pontos idejéről, vagy a keretösszeg emeléséről. A forrás elosztása általában régiónként történik épületszám/régió arányban megosztva.

A pályázattal érintett beruházás teljes költsége általában két részből áll: egy önrészből és egy vissza nem térítendő támogatásból. A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A vissza nem térítendő támogatás mértékét és arányát az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

Utoljára 2016-ban került meghirdetésre családi házak korszerűsítésére, felújítására kiírt pályázat az Otthon Melege Program keretében.

Adott évi központi költségvetésről szóló törvény

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2000. évi C. törvény a számvitelről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről Miniszteri rendeletek, utasítások 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

NISZ ZRT.