A TÁRSASÁGI ADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK KEDEVEZMÉNYEZETT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSA

A társasági adó alanya elektronikus úton rendelkezhet társasági adóelőlege, adója meghatározott részének kedvezményezett célra történő felajánlásáról (adó-felajánlás). Adózó látvány-csapatsport, illetve filmalkotás támogatására tehet felajánlást, melyet az állami adó- és vámhatóság a törvényi feltételek teljesülése esetén utal át a kedvezményezett szervezet részére.

Kulcsszavak: társasági, adó-felajánlás, kedvezményezett, látvány-csapatsport, filmalkotás, felajánlás

A társasági adó alanyai. Az adózó társasági adója, adóelőlege, meghatározott részét felajánlhatja a törvényben meghatározott kedvezményezett célra (látvány-csapatsport, filmalkotás). A felajánlható összeg éves maximuma a fizetendő éves társasági adó 80%-a.

Az adózó felajánlását a társasági adóbevallásában (’29, ’29EUD, ’71), valamint adóelőlegei terhére a ’RENDNY nyomtatványon teheti meg.

A rendelkezés abban az esetben teljesíthető, ha az adózó

  1. A rendelkező nyilatkozatát határidőben benyújtotta,
  2. filmalkotás támogatása esetén a kedvezményezett célról szóló igazolást eredetben, a konkrét adó/adóelőleg befizetésének törvényi határidejéig megküldte az illetékes állami adó- és vámhatóságnak,
  3. társasági adóbevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget esedékességig megfizette,
  4. sem az adózónak, sem a felajánlás kedvezményezettjének állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutaláskor nem haladja meg a százezer forintot.

A jogszabályi átutalási feltételek teljesülése esetén az állami adó- és vámhatóság 15 munkanapon belül teljesíti a felajánlást.

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság az átutalást kizárólag azért tagadta meg, mert az adózó a társasági adóval kapcsolatos bevallásaiban (’29, ’29EUD, ’251) fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget nem fizette meg határidőben, az adózónak az átutalás megtagadásáról szóló határozat átvételét követő 15 napon belül (jogvesztő határidő!) előterjesztett külön kérelmére az állami adó- és vámhatóság az átutalást akkor is teljesíti, ha

a) a késedelem nem haladja meg az esedékességtől számított 15 naptári napot, és

b) az adóelőleg, adó összegének megfizetése maradéktalanul megtörtént.

A kérelmet az átutalás megtagadásáról szóló határozatot hozó elsőfokú állami adó- és vámhatóság részére szükséges benyújtani. Az elsőfokú szerv az adóhatóság nyilvántartása alapján megvizsgálja a törvényi feltételek fennállását és ha azok teljesültek, soron kívül teljesíti az átutalást.

A társasági adóval kapcsolatos felajánlást a bevallásban, az annak benyújtására vonatkozó határidőn belül kell megtenni. A társasági adóelőlegről történő rendelkezés esetén a konkrét adóelőleg esedékességét megelőző hónap utolsó napjáig lehet a rendelkezést megtenni.

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/21RENDNY.html

Az adózó székhelye szerinti adó- és vámigazgatóság, illetve a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság.

Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az erről szóló határozat ellen annak közléstől számított 15 napon belül a határozatot hozó adó- és vámigazgatósághoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága bírálja el.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §-a.

NAV