Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

A lovas szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak (Budapest Főváros Kormányhivatala) a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A hatóság a bejelentés alapján a szolgáltatót törli a nyilvántartásból.

Kulcsszavak: lovarda, lovas szolgáltató tevékenység, törlés, nyilvántartás

Az a szolgáltató, amely a lovas szolgáltató tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartásában szerepel. Lehetőség van képviseletre. Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A tevékenységét megszüntető lovas szolgáltatónak a megszüntetés tényét be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságként és szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A tevékenysége megszüntetésének bejelentését elmulasztó személy vonatkozásában a hatóság hivatalbóli eljárást indít, melynek lezárásaként döntést hoz a nyilvántartásból való törlésről.

Aki a lovas szolgáltató tevékenységét meg kívánja szüntetni, köteles ez irányú szándékát a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé bejelenteni a tevékenység megszüntetését követően.

A bejelentést a hatóság 8 napon belül ellenőrzi, a bejelentés megfelelése esetén a szolgáltatót a nyilvántartásból törli és erről az ügyfél részére igazolást állít ki. 

A bejelentésen kívül a vonatkozó 3000 Ft összegű eljárási illetéke megfizetésének igazolása szükséges.

A 3000 Ft összegű eljárási illeték megfizetésének módjai: 

a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen) 
aa) készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illeték bevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken). 
ab) banki átutalás útján, a Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. 

b) eljárás megindításával egyidejűleg - a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel. 

Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

A kereskedelmi hatósági és egyben szolgáltatás felügyeleti hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

A gazdasági társaságok kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni.

Lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv.

BFKH KHENF