2007. évi LXXV. törvény  5. §-a szerinti kamarai hatósági eljárásaiban és a 175. § szerinti kamarai fegyelmi eljárásban hozott önállóan fellebbezhető döntéseivel szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  116. § (1) bekezdése és 118. § (3) bekezdése, valamint a  2007. évi LXXV. törvény  8-9. §-a és 172/A. §-a alapján; továbbá – fegyelmi eljárás esetén -  a 178. § alapján fellebbezés terjeszthető elő.

">

Jogorvoslati kérelem

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) 2007. évi LXXV. törvény  5. §-a szerinti kamarai hatósági eljárásaiban és a 175. § szerinti kamarai fegyelmi eljárásban hozott önállóan fellebbezhető döntéseivel szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  116. § (1) bekezdése és 118. § (3) bekezdése, valamint a  2007. évi LXXV. törvény  8-9. §-a és 172/A. §-a alapján; továbbá – fegyelmi eljárás esetén -  a 178. § alapján fellebbezés terjeszthető elő.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, jogorvoslat, kérelem, fellebbezés

A kamarai hatósági eljárásában hozott önállóan fellebbezhető döntésével szemben az ügyfél önállóan vagy képviselője útján fellebbezhet a kamara elnökségénél.

A kamarai minőségellenőrzési hatósági eljárásában hozott önállóan fellebbezhető döntésével szemben az ügyfél önállóan vagy képviselője útján fellebbezhet a Pénzügyminisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztályánál (a továbbiakban: közfelügyelet).

A kamara fegyelmi eljárásban hozott önállóan fellebbezhető döntésével szemben a fegyelmi megbízott önállóan; az eljárás alá vont kamarai tag pedig önállóan vagy jogi képviselője útján fellebbezhet.

A fellebbezést a kamara azon bizottságnak címezve kell benyújtani, mely – az önállóan fellebbezhető – a döntést hozta.  A fellebbezés elektronikusan a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett nyújtható be.

A keresetlevél elektronikus úton az első fokon eljárt bizottságnál az alábbi linkeken elérhető elektronikus ÁNYK űrlap vagy e-papír használatával terjeszthető elő.

-           űrlap: https://www.mkvk.hu/tudastar/dokumentumok/e_ugyintezes/e_ugyintezes

A kamarai hatósági eljárásban az 2016. évi CL. törvény  118. § (3) bekezdése értelmében a fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.

A fegyelmi eljárásban  2007. évi LXXV. törvény  178. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezési határidó a határozat kézbesítésétől számított 22 munkanap.

A másodfokú eljárás ügyintézési határidejére az  2016. évi CL. törvény  50. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 50. § (7) bekezdés figyelembevétele mellett 60 nap.

A fegyelmi eljárásban a másodfokú eljárás ügyintézési határidejére a  2007. évi LXXV. törvény  178. § (2) bekezdése alapján 45 munkanap.

A  2007. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdése értelmében a kamara döntése ellen benyújtott fellebbezés díjköteles, melynek díja az  2007. évi LXXV. törvény  9. § (5) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjak 50%-a, ekként a fellebbezés díja:

A kamarai hatósági eljárásban hozott döntés esetén a fellebbezés díját a kamara központi számlaszámára (12010855 - 01283148 – 00100002) történő átutalással kell teljesíteni.

A kamarai minőségellenőrzési hatósági eljárásban hozott döntés esetén a fellebbezés díját a  2007. évi LXXV. törvény 172/A. § alapján  a Pénzügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára (10032000-01460658-00000000) történő átutalással kell teljesíteni.

A fegyelmi eljárásban hozott döntéssel szemben a fellebbezés díjmentes.

A  2007. évi LXXV. törvény  8. §-a alapján a kamarai hatósági – a minőségellenőrzési eljárás kivételével – eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést a kamara elnöksége bírálja el.

A  2007. évi LXXV. törvény  172/A. § értelmében a kamarai minőségellenőrzési eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést a közfelügyelet bírálja el.

A  2007. évi LXXV. törvény  178. § (2) bekezdés értelmében a fegyelmi eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést a kamara elnöksége bírálja el.

Az elnökség fellebbezés alapján hozott másodfokú döntésével szemben az ügyfél 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése és a 12. § (3) bekezdés d) pontja alapján a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszéknél.

A közfelügyelet fellebbezés alapján hozott másodfokú döntésével szemben az ügyfél 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése és a 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján a közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál.

A 2016. évi CL. törvény  118. § (1) bekezdés alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést a 2016. évi CL. törvény  118. § (2) bekezdése alapján minden esetben indokolni kell; és csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a kamara a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a 2016. évi CL. törvény  117. § (1) bekezdés értelmében – a (2) bekezdés figyelembevétele mellett - a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló  2007. évi LXXV. törvény 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

MKVK