MBFSZ – Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránti kérelem

Az MBFSZ elsőfokú hatáskörébe tartozik a biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyezése. A biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyét az MBFSZ adja ki.

Kulcsszavak: MBFSZ, eltérés, felmentés, egyedi, általános, biztonsági szabályzat

Bányavállalkozó, vállalkozó vagy alvállalkozó.

Az elektronikus megküldést az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat címzett részére az MBFSZ témacsoport, Biztonsági szabályzatok alól általános eltérés, felmentés iránti kérelem ügytípus alkalmazásával.

Szükséges adatok:

A biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés engedélyezése iránti kérelemben az alábbiakat kell szerepeltetni:

a) bányavállalkozó/vállalkozó megnevezése, címe,

b) bányászati jogában álló bányatelek, vagy a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó infrastruktúra megnevezése, amelyre vonatkozóan a biztonsági szabályzat alól történő általános eltérést kéri,

c) a biztonsági szabályzat megnevezése és annak előírása, amelyre vonatkozóan az általános eltérést kéri,

d) a biztonsági szabályzat nevezett előírása alól milyen eltérést kér,

e) az általános eltérés iránti kérelem részletes indokolása, kitérve arra, hogy miért nem tudja teljes mértékben betartani a biztonsági szabályzat megnevezett előírását,

f) az eltérés megadása esetén milyen biztonsági intézkedéseket tesz, amelyek a szabályzattól való eltérés esetén biztosítják a műszaki egyenértékűséget,

g) indokolását az eltérést kiváltó biztonsági intézkedések megfelelőségére vonatkozóan.

Az ügyintézés határideje: 21nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül).

60 000 Ft.

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ).

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton.

A jogszabályban megállapított biztonsági szabályzat előírása alól általános eltérést mikor lehet kérni?

Amikor nem csak egy területre vagy a szabályzat egy előírására vonatkozik a kérelem, hanem a bányavállalkozó/vállalkozó területileg is különböző helyein vagy a szabályzat több előírására vonatkozóan kér eltérést, úgy, hogy közben egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldást dolgoz ki, amelyet benyújt az engedélyező hatósághoz. Az eltérés azt jelenti, hogy meghatározott feltételek mellett eltérhet a biztonsági szabályzat szó szerinti előírásától, de a szükséges biztonságot más intézkedésével biztosítja. Ekkor a tevékenység végzése olyan, hogy a bányafelügyelet nem tekinthet el a biztonsági szabályzat előírásának alkalmazásától, vagyis nem lehet felmentésről szó.

Ha nem biztonsági szabályzat előírásától, hanem egyéb jogszabályban előírtaktól szeretnék eltérni, kaphatok-e eltérési engedélyt?

Nem adható sem általános sem egyedi eltérés, de még felmentés sem, mert csak biztonsági szabályzat előírására vonatkozhatnak az előbbiek.

Mi a különbség az eltérés és felmentés között?

A felmentés esetén nem kell végrehajtani azt a jogszabályi biztonsági előírást, amely alól a felmentést megkapta a bányafelügyelettől a vállalkozó, míg az eltérés esetén a biztonsági szabályzat előírását egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldással köteles a kérelmező kiváltani.

Mi a különbség az egyedi és az általános eltérés vagy felmentés között?

Az általánosság és egyediség közötti különbség abból adódik, hogy az egyediség esetén a szabályzat egy adott előírására kérnek felmentést vagy eltérést, míg az általánosság különböző helyszínre és több szabályzati előírásra is vonatkozhat.

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/ugyintezes/engedelyezesi-eljarasok/banyaszati-engedelyezes/egyeb-engedelyezesek-.

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról (1. § (1) bekezdés, 3. § (5) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 9. pont);

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (43. § (1)-(3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés);

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól (1. melléklet 1. sz. táblázat 49. pont);

4/2001. (II.23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről;

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról;

12/2003. (III. 14.) GKM rendelet a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról;

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról;

MBFSZ