A halálbüntetés, kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kivitelének, behozatalának, brókertevékenységnek, technikai seg

Az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/ EK rendelet olyan szabályokat hozott, amely tiltja, vagy korlátozza az ilyen jellegű áruk külkereskedelmét. Az EK rendelet II. mellékletében felsorolt eszközök külkereskedelme -beleértve a tranzitot és a brókertevékenységet- és technikai segítségnyújtást -  tilos, kivéve ha muzeális célra szánják. Ebben az esetben csak egyedi engedély adható ki. Az EK rendelet III. és III. a. ) mellékletében meghatározott  bűnüldözési célra felhasználható áruk és halálbüntetés céljára felhasználható árúk  kivitele, a brókerszolgáltatás és a kapcsolódó technikai segítségnyújtás minden esetben engedélyköteles.  Nem szükséges engedély, ha az árukat valamely tagállam katonai, vagy polgári személyezete fogja felhasználni az EU, vagy ENSZ békefenntartási, vagy válságkezelési műveleteiben. A III. a.) melléklet készítményeire bizonyos rendeltetési országok irányába az EU Általános Exportengedély tett közzé. Az általános engedélyt az EK rendelet III. b.) melléklete tartalmazza. Az egyedi forgalmi (ide értve a technikai segítségnyújtást), globális forgalmi, árutovábbítási és bróker engedélykérelem formanyomtatvány megtalálható az EK rendelet mellékleteiben. Az engedélyezés a haditechnikai termékek külkereskedelmének engedélyezésével összhangban történik.  A kérelmet a hatóság elutasítja, ha joggal feltételezhető, hogy a szóbanforgó árukat halálbüntetés végrehajtásához, embertelen bánásmód, vagy kínzás alkalmazásánál használják fel. Az engedély kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek szerepelnie kell a haditechnikai tevékenységet végző vállalatok nyilvántartásában (kivéve a III.a. melléklet áruköre), amely engedélyezési eljárás szintén ugyanazon illetékes hatóságnál kezdeményezhető.Az árutovábbítási engedélyeket az illetékes hatóság max.3 hónapra adja ki, amely 3 hónappal meghosszabbítható. A globális kiviteli engedélyeket max. 3 év érvényességi idővel adja, ki, amely 12 hónappal meghosszabbítható. A további engedélyek érvényességi ideje 12 hónap, amely egyszer ugyanennyivel hosszabbítható. Ezen eszközök tiltott, vagy engedély nélküli külkereskedelme bírságot, illetve büntetőjogi eljárást is maga után vonhat.

Kulcsszavak: "Kínzó eszközök", "export, import engedélyezés", "halálbüntetés céljára felhasználható áruk", "uniós általános exportengedély"

Természetes vagy jogi személy, akinek a letelepedési helye Magyarország.

Kérelem benyújtása a megfelelő formanyomtatványon, amely a Hatóság honlapján elérhető. Továbbá a  be kell nyújtania a kötelező mellékleteket.

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Ezen eszközök tiltott, vagy engedély nélküli külkereskedelme bírságot, illetve büntetőjogi eljárást is maga után vonhat.

A Hatóság ügyintézési határideje 60 nap.

Kérelem, Végfelhasználói nyilatkozat(/Szerződéses megállapodás). Ezeken felül behozatali engedély kérelem esetén az eljárási illeték banki átutalásának igazolását. Tranzit (árutovábbítás) engedélykérelem estén csomagolási lista, exportőr ország kiviteli engedélye, importőr ország beviteli engedélye.

A behozatali engedély illetéke 15.000 Ft (módosítás 10.000 Ft). A többi eljárás illeték- és díjmentes. Az eljárási illetéket banki átutalás útján, a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú illetékbevételi számlája vára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás (pl. behozatali engedélykérelem) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. A kérelemhez csatolni kell az átutalási megbízást, illetve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.

Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Haditechnikai Osztálya.

Felügyeleti szerv: Miniszterelnökséget irányító miniszter,
Szakmai irányító: Iparügyekért felelős miniszter

A kérelmek postai úton, vagy személyesen is benyújthatók. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postafiók  1535 Budapest BKKP Pf. 919/1

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_001.html

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_002.html

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH2_139.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1236-20180214&qid=1527665578205&from=HU

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982

BFKH KHENF