Budapest 04. ker Bérleti szerződés meghosszabbítása

Határozott időre szóló bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem.
A kérelem határidőben történő benyújtása esetén, amennyiben a bérlő a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a jogszabályban és a szerződésben előírt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a bérleti jogviszony időtartama további egy éves időtartammal meghosszabbítható.

Kulcsszavak: hosszabbítás, lejár, bérleti szerződés, önkormányzati lakás,

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

A bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelmét a bérlő – a lejárat előtt legalább 30 nappal – írásban köteles bejelenteni a bérbeadónak.

Amennyiben a bérlő a hosszabbítás iránti kérelmét a meghatározott határidőben nem nyújtja be, a polgármester a határnapot követően, de legfeljebb a bérleti szerződés lejártát követő 30. napig indokolt esetben engedélyezheti a bérleti jogviszony időtartamának - legfeljebb három hónappal történő - meghosszabbítását, vagy ilyen időtartamú új szerződés megkötését feltéve, hogy a bérlő igazolja a jogszabályban és a szerződésben előírt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A kérelem benyújtási határideje: a bérleti szerződés lejártát megelőző 30. nap.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

Bérleti szerződés meghosszabbítása

Kérelmező és a vele együtt lakó személyek jövedelemigazolásai.

Lakbér és közüzemi szolgáltatók igazolásai arra vonatkozóan, hogy tartanak-e nyilván hátralékot a bérleményre vagy sem.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Ha a lejáró bérleti szerződés megkötésére a szociális helyzet alapján került sor, az ugyanilyen alapon akkor hosszabbítható meg, ha a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzete alapján megfelel a jogszabály szerinti feltételeknek.

Szociális helyzet alapján történő bérbe adás feltételei:

Önkormányzati bérlakást szociális helyzet alapján csak akkor lehet bérbe adni, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (jelenleg ez 71.250,- Ft). A jövedelem számításánál csak a kérelmezőt és a vele együtt lakó személyeket lehet figyelembe venni.

A bérbe adás csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmezőnek vagy a vele együtt lakó személyeknek nem áll fenn valamely lakásra nézve tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, használati joga vagy bérleti joga.

További feltétel, hogy a kérelmező és a vele együtt lakó személyek együttesen nem rendelkeznek a nyugdíjminimum 75-szörösét meghaladó értékű vagyonnal (jelenleg ez 2.137.500,- Ft). Ettől a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság eltérhet különösen abban az esetben, ha a vagyontárgy a tulajdonos foglalkozása gyakorlásához szükséges vagy a tulajdonlás más méltányolható körülményei miatt indokolt.

A szociális helyzet alapján legfeljebb az alábbiakban meghatározott nagyságú lakás adható bérbe:

   a)        1 személy esetében 1 lakószoba, de legfeljebb 40 m2,

   b)        2 személy esetében  1 + 1/2 lakószoba, de legfeljebb 45 m2,

   c)         3 és 4 személy esetében 2 lakószoba, de legfeljebb 60 m2,

   d)        5 és 6 személy esetében 2 + 1/2 lakószoba, de legfeljebb 75 m2,

   e)        7 vagy több személy esetében 3 lakószoba, de legfeljebb 90 m2.

       Bérleti szerződés hosszabbítása esetén a fentiekben részletezett lakásnagyság legfeljebb 1 lakószobával és 15 m2-rel az túlléphető.

Amennyiben a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbításakor a lakás nagysága a megnövelt mértéket is meghaladja, úgy a bérlő részére az eredeti bérbeadásnál előírt nagyságú cserelakást kell felajánlani. A felajánlás időpontjáig a bérlő – az egyéb feltételek fennállása esetében – a lakást továbbra is a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra meghatározott feltételekkel bérelheti.

  A bérleti jogviszony szociális helyzet alapján történő meghosszabbítására nem kerülhet sor, ha a bérlő

Ezen feltételek alól a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság indokolt esetben – a bérlő méltányolható személyi körülményeire tekintettel – mentesítést adhat.

Ha a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására – a jogosultsági feltételek hiányában – a szociális helyzet alapján nem kerülhet sor, úgy a bérleti jogviszony időtartama csak a nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint hosszabbítható meg. Önkormányzati lakás nem a szociális helyzet alapján történő bérbeadására akkor kerülhet sor, ha a bérlő a lakás fenntartásához szükséges megfelelő jövedelemmel rendelkezik. Megfelelő jövedelemnek minősül, ha a lakás bérleti díj nem haladja meg a bérlő háztartása összjövedelmének 15 %-át.

Ha a lejáró bérleti szerződés megkötésére nem a szociális helyzet alapján került sor, úgy a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbításakor a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályait csak a bérlő kérelmére, és csak akkor lehet alkalmazni, ha a bérlő a jövedelmi és vagyoni helyzetének változása alapján a fenti feltételeknek megfelel.

A lakás nem a szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetében a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó részére megfizessen háromhavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot. A bérleti jogviszony meghosszabbítása esetében – amennyiben időközben a bérleti díj mértéke emelésre került – az óvadék összegét a bérlő köteles kiegészíteni a meghosszabbítás időpontjában érvényben lévő bérleti díj háromhavi összegére.

Ha a bérlő a lakásbérleti szerződés hosszabbítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően hátralékot halmozott fel, azonban megállapodott a jogosulttal a díjhátralék (lakbér-, különszolgáltatási díj-, vagy közüzemi díj tartozás) kiegyenlítéséről, és igazolja a megállapodásban foglaltak teljesítését, a polgármester – a díjhátralék kiegyenlítésére irányuló megállapodáshoz igazodóan – a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítását egy évnél rövidebb időtartamra is engedélyezheti.

Amennyiben a bérlő a szerződés meghosszabbítására irányuló kérelmet késedelmesen nyújtja be, a polgármester a határnapot követően, de legfeljebb a bérleti szerződés lejártát követő 30. napig indokolt esetben engedélyezheti a bérleti jogviszony időtartamának – legfeljebb három hónappal történő – meghosszabbítását, feltéve, ha a bérlő igazolja, hogy kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Ha a bérlő ezt a határidőt is elmulasztja, vagy a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette a bérleti szerződés meghosszabbítását, vagy új bérleti szerződés megkötését – méltányosság alapján – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság jogosult engedélyezni.

A bérbeadó a bérleti szerződés lejártát követő 60 napos jogvesztő határidőn belül jogosult a lakás kiürítésére irányuló bírósági nemperes eljárást kezdeményezni.

A háztartás tagjainak jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

Az eljárás során a jövedelem meghatározásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti fogalmat kell alkalmazni.

A kérelem elbírálásakor a bérlő és a vele együttlakó személyek jövedelmi és vagyoni helyzetének megállapítására és igazolására a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest 04. ker. Település