GYÖNGYÖS – TÁRSASHÁZ SZERVEINEK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

A társasház működésének, a társasház szerveinek (közgyűlés, számvizsgáló bizottság, intéző bizottság, közös képviselő) és e szervek működésének (társasházi alapító okirat, társasházi szervezeti és működési szabályzat törvényességi felügyeletét a társasház címe szerint illetékes jegyző látja el.

Kulcsszavak: társasház; társasházi szervek; törvényességi eljárás; közgyűlés; számvizsgáló bizottság; közös képviselő; társasházi alapító okirat; társasházi szervezeti és működési szabályzat

Bejelentéssel élhetnek:

       - a társasházi tulajdonostárs, illetve meghatalmazottja,

       - a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő)

A bejelentők a bejelentési jogosultságukat a bejelentéssel egyidejűleg igazolni kötelesek:

 a.) társasházi tulajdonosnak: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal (nem kell hiteles tulajdoni lapnak lennie)

 b.) társasházi tulajdonos meghatalmazottjának: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,

 c.) közös képviselőnek: a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonattal.

Benyújtó személye:

- a társasházi tulajdonostárs, illetve meghatalmazottja

- a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselő)

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy továbbra is papír alapon intézheti az ügyét, a bejelentést személyesen vagy postán keresztül kell benyújtani a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. 

Ha a bejelentő a bejelentési jogosultságát nem igazolja, a jegyző az eljárást nem indítja meg, kivéve, ha az előzetes vizsgálat során törvénysértés gyanúja merül fel, ez esetben hivatalból indul az eljárás.

Ha a jegyző az eljárást az okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül határidőn belül nem indítja meg az eljárást, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal − az arról történő tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül − kivizsgálja a mulasztás okát, és a mulasztó jegyzőt az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül írásban értesíti a közös képviselőt, illetve bejelentés esetén a bejelentőt.

Ha a jegyző az eljárást - a bejelentő bejelentési jogosultságának igazolása, valamint az eljárása   okot adó körülmény fennállása valószínűsítése mellett - mégsem indítja meg, a bejelentő írásbeli   kérelmére a bejelentéstől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja ennek okáról.

A felhívásban a jegyző 60 napos határidőt szab meg a működés törvényességének helyreállítására.

A jegyző az eljárást az okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg. (Az előbbi jogvesztő határidőn túl is megindítható az eljárás, ha az eljárásra okot adó körülmény folyamatosan fennáll, vagy a közgyűlési határozat végrehajtást érintő mulasztásban nyilvánul meg.)

A bejelentési jogosultság igazolására

- társasházi tulajdonosnak: 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot (nem kell hiteles tulajdoni lapnak lennie)

- társasházi tulajdonos meghatalmazottjának: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást,

- közös képviselőnek: a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv kivonatot.

A bejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - JEGYZŐ

Nincs leszabályozva.

 Az ÁKr. rendelkezései – kivéve az adatkezelési rendelkezéseket - nem vonatkoznak az eljárásra.

Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul, ha az eljárási okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető. A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez.

A törvényességi felügyeleti eljárás nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. A jegyző a bejelentőt írásban tájékoztatja az eljárás megindításáról, vagy arról, hogy nem indít eljárást.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző ellenőrzi, hogy a társasház:

  1. alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
  2. működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a szervezeti-működési szabályzatnak,
  3. működése megfelel-e a közgyűlési határozatban foglaltaknak.

A jegyző az eljárás során dönthet arról, hogy:

   - az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja,

   - felhívást bocsát ki,

   - eljárást megszünteti - a felhívás kibocsátása után.

Ha a jegyző az eljárás alapján a törvényességi felügyeletet körébe tartozóan az előírásokkal való ütközést állapít meg, a társasházat írásban felhívja a működés törvényességének helyreállítására.

Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul, ha az eljárási okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető. A jegyző köteles az eljárást hivatalból megindítani, ha az eljárásra okot adó körülményről hivatalból vagy bejelentés alapján tudomást szerez.

A törvényességi felügyeleti eljárás nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. A jegyző a bejelentőt írásban tájékoztatja az eljárás megindításáról, vagy arról, hogy nem indít eljárást.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző ellenőrzi, hogy a társasház:

  1. alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
  2. működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a szervezeti-működési szabályzatnak,
  3. működése megfelel-e a közgyűlési határozatban foglaltaknak.

A jegyző az eljárás során dönthet arról, hogy:

   - az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja,

   - felhívást bocsát ki,

   - eljárást megszünteti - a felhívás kibocsátása után.

Ha a jegyző az eljárás alapján a törvényességi felügyeletet körébe tartozóan az előírásokkal való ütközést állapít meg, a társasházat írásban felhívja a működés törvényességének helyreállítására.

 Az eljárás megindítása előtt - és az eljárás során is - vizsgálni kell, hogy kizárási okok nem állnak-e fenn.

A társasház feletti törvényességi felügyeleti eljárásában nem vehet részt az a személy:

    - akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, vagy

    - akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

A jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, melyben:

  1. a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve

      vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy

  1. a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzatnak, illetve képviselő-testületnek

 szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasház kezelőjeként az eljárás érintettje.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül nem állítja helyre a működés törvényességét, a jegyző a határidő eredménytelen leteltétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat.  (A bíróság ez esetben kötelezheti a társasházat a működés törvényességének helyreállítására.)

A jegyző a bírósági keresetben kérheti a közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnökének és tagjainak megbírságolását. Ebben az esetben a pert a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével és tagjaival szemben is meg kell indítani.

A jegyző az eljárást megszünteti, ha megállapítja, hogy a társasház:

   a.) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította,

   b.) a törvényes működést sértő körülmény már nem áll fenn.

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

155/2015. (VI.25.) Kormányrendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól 

Gyöngyös Település