Ágazati vizsgálat

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nemcsak egyes vállalkozások magatartásának vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárások lefolytatásával léphet fel a verseny védelme érdekében, hanem lehetősége van egy ágazat vagy egy piac versenyfolyamataival kapcsolatos általános tájékozódásra is. A Tpvt. felhatalmazza ugyanis a GVH elnökét ágazati vizsgálat elrendelésére, ha az adott ágazatban a piaci folyamatok a verseny torzulására vagy korlátozódására utalnak. A vizsgálat során a piaci szereplőktől, valamint egyéb szervezettől összegyűjtött információk részletes elemzésének eredményeként jelentés készül, amely később a GVH további tevékenységeinek (konkrét versenyfelügyeleti eljárásnak, illetve versenypártolási tevékenységnek) is alapjául szolgálhat.

 

Kulcsszavak: ágazati vizsgálat

Bármely, az adott ágazatban működő vállalkozás

Felvilágosítás adása, adat, irat szolgáltatása.

Az ágazati vizsgálatban alkalmazható kapcsolattartási módokról a 1996. évi . 53/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztató rendelkezik, amely elérhető a GVH honlapján.

A tájékoztató III.1. alfejezete értelmében az ágazati vizsgálat esetében a 1996. évi LVII. törvény 43/D. § (2) bekezdéséből, és a 1996. évi LVII. törvény 53/A. §-ából következően az ágazati vizsgálatban részt vevő vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatallal történő kapcsolattartásuk során írásban, az e-Papír szolgáltatáskeretében biztosított elektronikus úton, valamint személyesen járhatnak el.

A 1996. évi LVII. törvény 43/D (3) bekezdés szerint aki a felvilágosítás adására, adat, irat szolgáltatására vonatkozó megkeresésnek nem vagy késedelmesen tesz eleget, valótlan adatot szolgáltat vagy adatszolgáltatási kötelezettségét egyéb módon felróhatóan megszegi, eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötvenezer forint, legmagasabb összege az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy százaléka. A teljesítésre meghatározott határidő túllépése esetén napi összegben meghatározott eljárási bírság szabható ki, amelynek legmagasabb összege az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel egy napra jutó összegének egy százaléka.

 

A GVH-nak a Tpvt. 43/D. § (2) bekezdésében felhívott rendelkezései alapján igen széleskörű adatszolgáltatásra kötelezési, adatgyűjtési jogosítványai vanna, amelynek révén nem csupán az ágazati vizsgálatban érintett vállalkozásokat szólíthatja fel adatszolgáltatásra, hanem bármely olyan egyéb személyt, szervet is, amely a szükséges adattal rendelkezik.

Nincs/A 1996. évi LVII. törvény 43/D. § bekezdése alapján az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén eljárási bírság.

 

Gazdasági Versenyhivatal

Fővárosi Törvényszék

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (Tpvt.)

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

GVH