KAPOSVÁR - Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élők esetén a mindenkori az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedül élő esetében annak 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja saját jövedelmének 15 %-át meghaladja. A támogatás összege személyenként évente a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg.

Kulcsszavak: gyógyszertámogatás

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelemhez csatolni kell:

A család nettó jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozóan, egyéb nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan),
valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát.

 

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

A kérelem elbírálásának határideje: kérelem beérkezését követő bizottsági ülés

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

 

A kérelem benyújtása folyamatos.

A kérelemhez csatolni kell:

A kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónapban kiadott szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát.

-16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást

- a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat,

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Fő u. 52.

Elsősorban annak indokolt a gyógyszertámogatás megállapítása, aki közgyógyellátásra nem jogosult.  A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon.  Annak a kérelmezőnek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, a határozat véglegessé válásának napjától számított egy éven belül újabb támogatás nem állapítható meg.

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS űrlap

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

 

Kaposvár Település