Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem

A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.  A kettős felhasználású termékek listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az a jogi, vagy természetes személy végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A termékek Magyarországra történő behozatalához Nemzetközi Importigazolás szükséges, amennyiben:
• a származási ország hatósága igényli annak beszerzését, vagy
• a termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének „0” kategóriájában szerepel (nukleáris kettős felhasználású termék).
Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell az ú.n. Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatot.
A nukleáris, illetve nukleáris kettős felhasználású termékekre vonatkozó exportengedélyeket és a Nemzetközi Importigazolásokat minden esetben az Országos Atomenergia Hivatal szakhatósági döntése alapján adja ki.
Az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok pontos kitöltésével kell benyújtani papír alapon személyesen, vagy postai úton. A kérelmek elektronikus benyújtására is van lehetőség.
                   

Kulcsszavak: "kettős felhasználású termékek", "exportellenőrzés", "dual-use", "nukleáris termékek" ,"Nemzetközi Importigazolás"

Magyarországon letelepedett természetes és jogi személyek, társaságok, akit a hatóság előzetesen nyilvántartásba (kettős felhasználású termékekkel külkereskedelmi tevékenységet folytató társaságok nyilvántartása) vett./Azok az Importőrök, akik nukleáris, nukleáris kettős felhasználású terméket szándékoznak behozni Magyarországra.

A hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon Importigazolás iránti kérelmet kell benyújtani.

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Felhívom a figyelmét, hogy a kérelem benyújtása előtt az Importőrnek nyilvántartásba kell vetetnie magát a hatóságnál az alábbi adatok megadásával:

A cég neve   :
Székhelye/címe   :
Levelezési címe  :
Cégjegyzékszáma  :
Statisztikai számjele  :
Adószáma   :
EORI/VPID száma  :

A képviselő neve  :
születési ideje :
anyja neve :
telefonszáma :
email címe :

A kapcsolattartó neve  :
  születési ideje :
              anyja neve :
  telefonszáma :
  email címe :

Aláírási címpéldány (fenti képviselőé és kapcsolattartóé, amennyiben a cégjegyzék nem tartalmazza)

A vállalkozás irányításában részt vevő exportellenőrzésért felelős vezető kijelöléséről szóló és a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat.

A kettős felhasználású termékek engedély nélküli kereskedelme, a szabályok be nem tartása bírságot, akár büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A hatóság ügyintézési határideje 25 nap. Az Igazolás, kiadását követő 6 hónapon belül érvényét veszti, amennyiben az exportőr ország hatósága előtt nem kerül bemutatásra.

Kérelem (eredeti), A Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozat a kérelemnyomtatvány részét képezi

Az eljárás illetéke 3000,- Ft. Nukleáris, nukleáris kettős felhasználású termékek esetén 6000,- Ft.Az eljárási illetéket banki átutalás útján, a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú illetékbevételi számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás (pl. Nemzetközi Importigazolás) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. A kérelemhez csatolni kell az átutalási megbízást, illetve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.

Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben
      részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztálya

Felügyeleti szerv: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Szakmai irányító: Iparügyekért felelős miniszter

A kérelmeket személyesen és postai úton is be lehet nyújtani.

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi 37-39.

Postafiók: 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_014.html

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0428-20171216&qid=1527086911508&from=HU

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137435.353972

BFKH KHENF