ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRLÉSE

Az állami tulajdonban lévő bérbe adható ingatlanok pályáztatásának és a licitálás folyamatának végrehajtását támogató Bérleti Licit Portált a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alakította ki és üzemelteti a 2020. évtől kezdődően. A Bérleti Licit Portál egy olyan alkalmazás, ahol a bérelhető állami tulajdonú ingatlanokra, adott paraméterek szerint lebonyolítható a licitálási folyamat, zárt rendszerben.

Kulcsszavak: országleltár, vagyon, magyar állam, ingatlanok, társasági részesedések, tulajdonosi joggyakorló, megjelenítő keretrendszer

A Bérleti Licit Portálon bármely Kormányzati Azonosítási Ügynök (KAÜ) regisztrációval rendelkező magyar állampolgár licitálásra jogosult a bérelhető állami tulajdonú ingatlanokra akár a maga, akár egy gazdálkodó szervezet nevében.

A KAÜ regisztrációt követően a felhasználónak lehetősége van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által bérbeadásra felkínált ingatlanokra licitálni.

  1. Regisztrációhoz szükséges:

* törvényes képviselet/szervezeti képviselet esetén az eredeti, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumok (pl. cégkivonat, bírósági nyilvántartási kivonat);
* a meghatalmazáson, megbízáson (továbbiakban együtt: meghatalmazás) alapuló képviselet esetén – a licitáló választása szerint –a természetes személy vagy a képviseleti joggal rendelkező képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazása.

  1. A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok és igazolások:

II.1. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

* a bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebben kiállított eredeti nyilatkozat arról, hogy az MNV Zrt.-vel szemben nincs lejárt tartozása;

*pályázó bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 naptári napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat cégkivonata/bírósági nyilvántartási kivonata, vagy ezzel egyenértékű okirata eredetben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban;

*képviseleti jogra vonatkozó eredeti, vagy hitelesített másolat aláírási címpéldány, vagy ezzel egyenértékű okirat (pl. aláírásminta) eredetiben, vagy közjegyző által hitelesített másolatban;

*bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebbi, köztartozás mentességet igazoló eredeti NAV igazolás;

*bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti, helyi önkormányzati adóhatósági igazolás, amely fővárosi székhelyű pályázó esetében mind Budapest Főváros Önkormányzata, mind az illetékes kerületi önkormányzat igazolását jelenti;

*bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás arról, hogy a pályázó az adóslistán nem szerepel;

*„bejegyzés alatt”/”nyilvántartásba vétel alatt” álló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy esetén azt igazoló hiteles igazolás;

*teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben a szerződéskötés során a pályázó nevében meghatalmazott jár el;

*átláthatósági nyilatkozat;

*ajánlati kötöttségről, az ajánlat (licit) tartalmának nyilvánosságra hozataláról és a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról szóló nyilatkozat;

*nyilatkozat a szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról, társasági cselekmény és harmadik személy hozzájárulása szükségességéről;

*nyilatkozat a bérleti szerződés tervezetének elfogadásáról.

II.2. Természetes személy esetén:

* a bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebben kiállított eredeti nyilatkozat arról, hogy az MNV Zrt.-vel szemben nincs lejárt tartozása;

* olyan nagykorú természetes személy esetén, akinek jognyilatkozata megtételéhez törvényes képviselője vagy hatósági hozzájárulás szükséges, a szerződés megkötéséhez szükséges, jogszabály által meghatározott nyilatkozatok;

*bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti, köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás;

*bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti, helyi önkormányzati adóhatósági igazolás, amely fővárosi székhelyű pályázó esetében mind Budapest Főváros Önkormányzata, mind az illetékes kerületi önkormányzat igazolását jelenti;

*bérleti szerződés megkötéséhez képest 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás arról, hogy a pályázó az adóslistán nem szerepel;

*teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben a szerződéskötés során a pályázó nevében meghatalmazott jár el;

*a pályázó személyi igazolványának, egyéni vállalkozói igazolványának (vagy annak megigényléséről szóló igazolás) és lakcím igazoló kártyájának másolata;

*ajánlati kötöttségről, az ajánlat (licit) tartalmának nyilvánosságra hozataláról és a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról szóló nyilatkozat;

*nyilatkozat a szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról;

*nyilatkozat a bérleti szerződés tervezetének elfogadásáról;

*erkölcsi bizonyítvány.

Az alkalmazás használata díjmentes.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Nemzeti Vagyonért Felelős Tárca Nélküli Miniszter.

 

 

MNV ZRT.