Csecsemőgondozási díj

A csecsemőgondozási díj egy biztosítotti jogviszonyhoz kötődő pénzbeli ellátás, a gyermek születéséhez kapcsolódóan kiesett jövedelem pótlását szolgálja és a szülési szabadság időtartamára jár.

Kulcsszavak: gyermekágyi segély, gyermekvállalás, csecsemőgondozás, egészségbiztosítási ellátás, gyed, gyermek, születés, szociális ellátás, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NeAK, csecsemőgondozási díj, szülési, szabadság, újszülött, gyes, babagondozási, díj, csecsemő, gondozási, segély, segéj

A szülő nő, vagyis az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

A szülő nő helyett jogosultságot szerezhetnek, ha szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkeznek:

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosított/kérelmező foglalkoztatójánál kell előterjeszteni (a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnése után is).

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnak, illetve a fővárosban és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatalához (továbbiakban: kormányhivatal) kell benyújtani.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz elektronikus úton nyújthatja be kérelmét.

 

Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét jogviszonyonként kell a fentiek szerint elbírálni és megállapítani.

 

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A csecsemőgondozási díjat kérelmezőnek a csecsemőgondozási díj igénylésekor ki kell töltenie a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványt is.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató a kérelmét az Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A csecsemőgondozási díjban részesülő személy a folyósító szervhez köteles 8 napon belül bejelenteni, ha a szülési szabadságnak tartamára a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat (mert ezekben az esetekben nem jár a CSED).

Aki csecsemőgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása, a bejelentés késedelmes teljesítése vagy valótlan adatok közlése esetén 10.000 forinttól 100.000 forintig terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírságot szabhat ki az egészségbiztosító.

Ügyfélre vonatkozó határidők:

Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

8 napon belül be kell jelentenie, ha keresőtevékenységet folytat, vagy ha a szülési szabadságnak tartamára a keresetét megkapja.

Aki csecsemőgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti.

Foglalkoztatóra vonatkozó határidők:

Ha a foglalkoztatónál nincs kifizetőhely, akkor a kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 5 napon belül megküldi az illetékes járási hivatalnak a dokumentumokat.

Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat 5 napon belül a kifizetőhely részére megküldi.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalhoz, vagy az igénylő munkáltatója által működtetett kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető. Egyéb esetben az ügyintézési határidő 60 nap.

A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít be az ügyintézési határidőbe.

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem a gyermek születésének várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a gyermek születésének várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját – kérelmére – tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az egészségbiztosító által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Az eljárás illetékmentes. 

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalok egészségbiztosítási osztályai bírálják el.

A csecsemőgondozási díjat társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

Amennyiben nem ért egyet a kérelmező kérelme elbírálásával, akkor a csecsemőgondozási díj tárgyában hozott döntés ellen keresetlevelet nyújthat be az illetékes kormányhivatalhoz.

Mi számít bele az előzetes 365 napi biztosítási időbe?

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

Biztosított vagyok a CSED alatt?

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki CSED-ben részesül.

Lehet dolgozni a CSED mellett?

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Melyek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai?

A csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és a táppénz.

Milyen szabályok vonatkoznak a szülési szabadságra?

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság legkésőbb a szülés napjával kezdődik, és a szülési szabadság tartama a szülést követően 6 hétnél rövidebb nem lehet. A szülési szabadság kiadására, igénybevételére egyébként a munkáltató és a munkavállaló megállapodása irányadó.

Mettől meddig jár a CSED?

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj?

A csecsemőgondozási díj naptári napi összege 2021. június 30-ig a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a, 2021. július 01-től 100 %-a.

Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.

Ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának ideje alatt, vagy folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül nyílik meg, a csecsemőgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét.

Járt volna az ellátás, de nem kértem. Mit tehetek?

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra kérheti. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Ellátások párhuzamos igénybevételére vonatkozó szabályok:

Hogyan történik a csecsemőgondozási díj folyosítása?

Az első megállapítást és folyósítást követően a csecsemőgondozási díjat havonta egyszer, utólag kell folyósítani – az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatónak legkésőbb a bérfizetési napon.

Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához

Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez

Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő elbírálásához

Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE160/A)

Hozzájáruló nyilatkozat az ellátásból történő levonáshoz

Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa Csecsemőgondozási díj igényléséhez

Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

NISZ ZRT.