Nonprofit szféra - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A nonprofit szférába sorolják az egyesületet, alapítványt, közalapítványt, köztestületet, nonprofit gazdasági társaságot, melyeket a székhely szerinti törvényszéken vesznek nyilvántartásba.

Kulcsszavak: nonprofit, közhasznú, alapítvány, egyesület, közalapítvány, köztestület, gazdasági társaság, törvényszék, civil szervezet, bíróság, alapítás, bejegyzés,

Nonprofit szervezetet egyedül, vagy akár többen közösen is létrehozhatnak, alapító lehet bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.

A nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállású is lehet. A közhasznú szervezeti minőséget - a társaság alapításakor vagy később - kérelemre a cégbíróság állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget cégnevében a nonprofit gazdasági társaság feltüntetheti.

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A civil szervezetek elektronikus ügyintézési lhetőségei az alábbi linkre kattintva érhetők el: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljaras-nyomtatvanyok

A nonprofit szervezetek nyilvántartásba vétele illetékmentes. (Felmerülő egyéb költségek lehetnek: ügyvédi munkadíj, posta- és szervezési költség, közjegyzői díj (aláírási címpéldány), bankszámlanyitás.)

Székhely szerinti törvényszék

Ítélőtábla.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

NISZ ZRT.