Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás/helyesbítés kérése (NVI)

Bárki kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatait, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, továbbá kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását

Kulcsszavak: érintetti jogok, adatigénylés, személyes adat

Minden magyar állampolgár.

Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adat@nvi.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. Amennyiben az érintettet a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelműen beazonosítani, az adatkezelő jogosult egyeztetést kezdeményezni. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

Jelen ügy intézésére az ePapír szolgáltatáson keresztül is van lehetőség.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az ügy elbírálása – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt.

NVI