Pécs - Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kulcsszavak: Köztemetés, szociális temetés, önkormányzati temetés

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel, az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír.

A köztemetés iránti kérelmeket az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani.

 

Ha az elhunyt eltemettetésére köteles személy kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy a felszólítás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül gondoskodjék elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Az ügyfélre irányadó határidő:

 

Személyes megjelenés esetén:

 

Továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály

 

Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a III. számú Területi Szociális Központ illetékes.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

A jogorvoslatot a határozat, az önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a területileg illetékes szociális központhoz lehet illetékmentesen benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

 

A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy.

 

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

Ha az eltemettetésére köteles személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről. A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy erre irányuló kérelme/nyilatkozata.

Amennyiben az eltemettetésére köteles személy az elhunyt eltemettetéséről a megjelölt határidőn belül nem gondoskodik, a területileg illetékes szociális központ a köztemetésre irányuló kérelem/nyilatkozat tudomásszerzésétől számított 21 napon belül az elhunyt köztemetését rendeli el.

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

 A 3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelet alapján, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

 

Ha a haláleset nem a bejelentett lakóhelyen történt, az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti és a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés költsége magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is.

A köztemetést az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága útján biztosítja.

Pécs Település