http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

">

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált 1. és 2. kategóriába tartozó kábítószer-prekurzorok selejtezéséről, valamint ártalmatlanításáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési jegyzőkönyvet - amely tartalmazza a kábítószer-prekurzor nevét, mennyiségét és a selejtté válás okát - a felelős tisztviselő is aláírja.

Az anyagok ártalmatlanítását annak elvégzése előtt legalább 20 nappal a selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék két példányának megküldésével, az ártalmatlanítás helyének, időpontjának és módjának közlésével a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) be kell jelenteni.  Az BFKH a bejelentést követő 10 napon belül az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását elrendelheti és a Rendőrséggel közös ellenőrzést végezhet.

A gyógyszertárak esetében a kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítását, selejtezését az egészségügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott előírások szerint kell végezni.

Nincs eljárási díj.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

Kulcsszavak: Kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása; kábítószer-prekurzorok selejtezése; kábítószer-prekurzor selejtezési jegyzőkönyv.

Az 1. és 2. kategóriába tartozó kábítószer-prekurzorok selejtezését, valamint ártalmatlanítását tervező magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes, vagy jogi személyek.

Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Az 1. és 2. kategóriába tartozó kábítószer-prekurzorok selejtezését, valamint ártalmatlanítását Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) be kell jelenteni, az ártalmatlanítás elvégzése előtt legalább 20 nappal, a selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék két példányának megküldésével, az ártalmatlanítás helyének, időpontjának és módjának közlésével.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

A gazdasági szereplő  kábítószer-pekurzorral végezhető tevékenységre szóló engedélyét, bejelentését  a BFKH  felfüggeszti, visszavonjaa Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete  7. cikk;

A vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján;

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről   - 199. § b):

Aki a kábítószer-prekurzornak minősülő vegyi anyagokkal (jegyzékben szereplő anyagok) kapcsolatos engedély-, illetve bejelentés-köteles tevékenységek végzésének szabályait megszegi szabálysértést követ el;

2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről   (Btk.)   183. §:  

183. § (1) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzort 

a) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve tart, forgalomba hoz, szállít, vagy azzal közvetítő tevékenységet végez,

b) úgy szerez meg, hogy evégből valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az Európai Unió jogi aktusában meghatározott kábítószer-prekurzor forgalomba hozatalával, szállításával, vagy az azzal végzett közvetítő tevékenységgel összefüggő értesítési kötelezettséget megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az BFKH a selejtezés, a tervezett ártalmatlanítás bejelentését követő 10 napon belül az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását elrendelheti.

 Az ügyfélre vonatkozó határidő:

Az ártalmatlanítás bejelentését a BFKH-nál annak elvégzése előtt legalább 20 nappal be kell jelenteni.

Éves adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése 

- a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005.(VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § szerint:

Kérelem - adatok: 

Az ártalmatlanítást bejelentő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, adószáma, a kábítószer-prekurzor neve, mennyisége, a selejtté válás oka, az előbbiekről selejtezési jegyzőkönyv, összesítő jegyzék, az ártalmatlanítás helye, időpontja és módja.

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh100_30.jar

Melléklet:

Selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék két példánya. A selejtezési jegyzőkönyvet - amely tartalmazza a kábítószer-prekurzor nevét, mennyiségét és a selejtté válás okát - a felelős tisztviselő is aláírja.

 

Nincs eljárási díj.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

 

Az BFKH a bejelentést követő 10 napon belül az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását elrendelheti és a Rendőrséggel közös ellenőrzést végezhet.

Az ártalmatlanítás tényét rögzítő jegyzőkönyvet az ártalmatlanítást végző megbízottja és - ellenőrzött ártalmatlanítás esetén - az ellenőrzést végző hatóság képviselője is aláírja. A jkv-et az ártalmatlanítást követően egy eredeti pld-ban a BFKH részére meg kell küldeni.

Az ártalmatlanítás ellenőrzésének részletes szabályait a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § előírásai és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény (Ákr.) határozza meg.

A gyógyszertárak esetében a kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítását, selejtezését az egészségügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott előírások szerint kell végezni. A gyógyszertárak esetében az ártalmatlanítási eljárást a 43/2005.(X.15.) EüM rendelet szabályozza

A kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kabitoszer_prekurzorok/jelentesikot

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes                                                                                                                                                                                  

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh100_30.jar

A kábítószer-perkurzorokról szóló 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet,

kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005.(VIII. 16.) Korm. rendelet,

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet,

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági  feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól,

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése,

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005.(X.15.) EüM rendelet 16. §,                                                                                                                                                                                                                   

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,      

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.   

 

BFKH KHENF