Kecskemét - 90%-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város területén a feltételek együttes teljesülése esetén 90 %-os hulladékgazdálkodási díjtámogatás vehető igénybe.

Kulcsszavak: Hulladékgazdálkodási díjkedvezmény, 90 %

Ingatlanát, vagy önálló lakását egyedül használó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése terén 90 %-os díjkedvezményben részesül az az ingatlanhasználó, aki egyedül él, vagy gyermekét egyedül neveli és az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 170 %-át nem haladja meg.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül írásban köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben (https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak) kérhető vagy letölthető az alábbi linkről:

A kérelemhez mellékelni kell:

•   Egyedi bekötés esetén a vevőkódot igazoló -- szolgáltató Városgazdasági Nonprofit Kft. által ingatlanhasználónak küldött -- számlát (nem csekk)

•   Jövedelemigazolás vagy nyugdíjszelvény, vagy pénzintézeti igazolás

•   Nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjösszesítő bemutatása

•   Tartásdíjról igazolás vagy nyilatkozat (nemleges is) amennyiben gyermekét egyedül neveli

•   Jogerős bírósági ítélet / egyezség a válásról, szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (ha van ilyen)

•   Iskolalátogatási igazolás amennyiben gyermekét egyedül neveli

A BECSATOLT IGAZOLÁSOK LEGFELJEBB HÁROM HÓNAPPAL LEHETNEK KORÁBBIAK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK DÁTUMÁNÁL!

Az eljárás illeték -és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

90 %-os hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település