Vásár, piac üzemeltetése

Piac csak a kereskedelmi hatóság (a jegyző) által kiadott piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. 
Kivétel ez alól a közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amire a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A  helyi termelői piac üzemeltetéséhez nincs szükség piacüzemeltetési engedélyre. A helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) történő bejelentéssel üzemeltethető.

Kulcsszavak: piac, piactartás, kereskedelem, fenntartó, üzemeltető, piacüzemeltetési engedély, karácsonyi vásár, helyi termelői piac, vásár,

Magyarországon bejegyzett / nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület.

Az üzemeltetőnek a vásár, illetve piac működése idején, a vásár, illetve a piac helyszínén rendelkeznie kell a vásár, illetve a piac üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására öt napon belül bemutatni. 

A vásár, illetve a piac működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet személyesen szóban vagy írásban, továbbá postai úton írásban lehet benyújtani a piac, vásár fekvése szerinti kistérségben, budapesti kerületben illetékes jegyzőnél (polgármesteri hivatalban).

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl – meg kell jelölni:

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 20 nap. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.
 

Be kell nyújtania

Az eljárás illetéke 3000 Ft. 

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni. A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1.000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti.
A biztonsági terv tartalmazza:

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

NISZ ZRT.