ÖRF - Helyi önkormányzatok részletfizetési kérelme

A helyi önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető támogatásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek részletekben történő megfizetésére vonatkozó fizetési kérelmek benyújtása.

Kulcsszavak: helyi önkormányzat, részletfizetés, hiánypótlás, felhívás, fizetési kedvezmény

Helyi önkormányzatok

Részletfizetési kérelem benyújtása esetén

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott általános működési és ágazati feladatok támogatásai, valamint költségvetési támogatások év végi elszámolásából és kincstári felülvizsgálatából eredő fizetési kötelezettség részletekben történő teljesítésére részletfizetési kérelmet nyújthat be az Áht. 60/A § (3) bekezdése szerint.

Részletfizetési kérelem benyújtható továbbá az Áht. 83/A. § (3) bekezdése alapján a tárgyévi gépjárműadó-megosztás felülvizsgálatából eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában, illetve a gépjárműadó-megosztással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén kiszabott bírságra vonatkozóan.

A kérelemben igazolni szükséges, hogy a kérelmező kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné.

A kérelmet a kérelmező önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatósága államháztartási irodához kell megküldeni.

A részletfizetésre vonatkozó döntés-előkészítő feladatokat, illetve a határozat elkészítését a Kincstár Önkormányzati Főosztálya végzi, így az esetleges hiánypótlásokat az Önkormányzati Főosztály felé kell teljesíteni.

A jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 53. §-ában szabályozott igazolási kérelem benyújtásának – az Áht. 60/A § (3) bekezdésében foglaltak alapján – nincs helye.

Felhívás hiánypótlásra

Amennyiben a beérkezett dokumentumok alapján a kérelem nem bírálható el megalapozottan, a Kincstár a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, egy ízben, legfeljebb nyolc napos határidő biztosítása mellett felhívja az önkormányzatot a hiányosságok pótlására.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115. § (1) bekezdése szerint:

az Áht. 60/A. § (3) bekezdése szerinti részletfizetés iránti kérelem

a) az éves költségvetési beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség esetén április 30-áig,

b) lemondás esetén a lemondás benyújtásával egyidejűleg, jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszafizetése esetén a 99. § (2) bekezdése szerinti határidőig,

c) az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat esetén a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül, terjeszthető elő.”

Az Áht. 83/A. § (3) bekezdése alapján a tárgyévi gépjárműadó-megosztás felülvizsgálatához kapcsolódóan megállapított fizetési kötelezettség illetve a gépjárműadó-megosztással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén kiszabott bírság vonatkozásában részletfizetési kérelem a fizetési kötelezettséget előíró határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül nyújtható be.

Felhívás hiánypótlásra, nyilatkozattétel, egyéb dokumentumok benyújtása esetén

A felhívásban szereplő dokumentumokat, nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályára, a felhívásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok, költségvetési szervek és a Kincstár között is az elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

A Kincstár honlapjáról letöltött nyomtatványokat és mellékleteket szerkeszthető formátumban, AVDH-hitelesítéssel ellátva, illetve amennyiben az önkormányzat rendelkezik elektronikus aláírással, akkor azzal hitelesítve kell csatolni. Amennyiben a megküldendő dokumentum(ok) mérete miatt a továbbítás nem lehetséges, úgy azt tömörített (Zip) fájlként, AVDH-hitelesítéssel ellátva szükséges csatolni, illetve több részletben megküldeni.

Részletfizetési kérelem benyújtása esetén (minden dokumentum elektronikus hitelesítéssel ellátva)

  1. Az Önkormányzat likviditási problémáját részletesen bemutató kérelem (Szöveges indokolás)
  2. „Részletfizetési kérelem” és „Adatlap a részletfizetési kérelemhez” elnevezésű adatlapok (a Kincstár honlapjáról letölthető 2/a. és 2/b. függelék)
  3. Likviditási terv …… évre
  4. Banki kimutatás az önkormányzat és intézményei számláinak egyenlegéről a kérelem benyújtása időpontjában 
  5. Kimutatás a lejárt esedékességű követelésekről és kötelezettségekről (amennyiben van) 
  6. Az önkormányzat gazdálkodását, likviditást veszélyeztető körülményeket bemutató egyéb hivatalos dokumentumok

Hiánypótlás esetén

A felhívásban megjelölt dokumentumok

Az eljárás illetékmentes

Felettes szerv:

Jogorvoslat:

Az Önkormányzat az Ákr. 114. § (1) bekezdése, illetve a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdése alapján jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál, a döntés közlésétől számított 30 napon belül.

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet;

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény;

MÁK_ÖF