52/2012.(III.28.) Korm.rendelet alapján.  A Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálytól engedélyt a R.  1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, a R. 6. melléklete szerinti kérelem-űrlapon.  

Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni az áru rendeltetéséről, adatokat az áru paramétereiről, a szállításról. Az engedély egyszeri szállításra érvényes, az ügyfél részére 2 példányban kerül kiadásra (kérelmezői és vámpéldány). Az ügyintézési határidő: 25 nap.          

">

Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

Biztonsági papírnak minősülő áru bármely ország viszonylatában kiviteli, behozatali  - országhatárt, vagy vámhatárt átlépő – szállítására engedély szükséges az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet alapján.  A Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálytól engedélyt a R.  1. § 11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra, a R. 6. melléklete szerinti kérelem-űrlapon.  

Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól. A kérelemhez nyilatkozatokat kell csatolni az áru rendeltetéséről, adatokat az áru paramétereiről, a szállításról. Az engedély egyszeri szállításra érvényes, az ügyfél részére 2 példányban kerül kiadásra (kérelmezői és vámpéldány). Az ügyintézési határidő: 25 nap.          

Kulcsszavak: biztonsági papír, kiviteli, behozatali engedély; 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet

Az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 1. § 5. pontja szerinti, védelmi elemekkel rendelkező biztonsági papír országhatárt átlépő szállításához szükséges engedélyt a R. 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás kaphat.

Az engedélykérelmet az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.   

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes

Biztonsági papír országhatárt, vámhatárt átlépő szállításához az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet alapján kiviteli, behozatali engedély szükséges.

Az engedéllyel összefüggő klf. mulasztásos esetekben az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 15. § alapján a vállalkozás bírsággal sújtandó.

A a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 406. § alapján: aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Hatóságra vonatkozó határidő::

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését  követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít a szakhatósági állásfoglalás és az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje is.

 

A  kitöltött kérelem űrlap  az  52/2012.(III.28.) Korm.rendelet  6. melléklete szerint.

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html 

 Mellékletek:

- a kérelmező nyilatkozata a biztonsági papír rendeltetéséről (a szakhatósági állásfoglalás megléte esetén azzal összhangban),

 - a megrendelés és a visszaigazolás;

 - kivitel esetén a vevői/ végfelhasználói nyilatkozat;

- adatok a szállításról (időpont, határátlépés, útvonal, a szállítmányozó)

Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik.  

Behozatal: 15.000 Ft.   A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes.

A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.  Költségmentességi kérelem benyújtható.

A fizetés módja:

készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár (MÁK) Eljárási illetékbevételi számlája javára), a kérelemhez csatolni kell az illeték befizetéséről az eredeti feladóvevényt;

vagy

- banki átutalás útján, a MÁK által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú központosított eljárási illetékbevételi számla javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték”, "BFKH", az eljárás (biztonsági papír behozatali engedélyezése) és az ügyfél (vállalkozás) megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez mellékelve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot;

vagy

- a technikai feltételek fennállása esetén internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály,

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

 

Egy kérelmen csak egy nyolcjegyű KN kód, továbbá csak egy szerződő és egy származási/rendeltetési ország jelölhető meg.

Biztonsági papír szállítására az engedély egyszeri alkalommal történő szállításra adható, használható fel.

Az engedély vámpéldánya az áru vámkezelésre szolgáló dokumentum,  de az engedélyesnek az engedély ún. vámpéldányán az Európai Unión belüli szállítást is igazoltatnia kell a vámhatósággal.

A kiviteli, behozatali szállításra engedélykérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton : 1535 Budapest, Pf.:  919/1., vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

Elektronikus úton az MKEH008 e-nyomtatványon 

A szállítási engedélykérelmet megelőzően a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) behozatali, kiviteli, reexport tevékenységre kiadott engedélye is szükséges.

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú;

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes/kiberetaj

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet                                                                                                                      

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm.rendelet

az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm.rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

 

BFKH KHENF